UMOWY CZASOWE W KW – WYNIKI KONTROLI

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury złożyła skargę dot. naruszania przez Sąd Rejonowy w Wejherowie przepisów prawa pracy o zatrudnianiu urzędników na czas nieokreślony. Skarga była wynikiem tego, że dyrektor sądu – mimo prób nawiązania dialogu – nie był zainteresowany wysłuchaniem argumentów strony związkowej.

Jak wynika z informacji po zakończonej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czynności kontrolne wykazały zasadność złożonej skargi. W trakcie kontroli ustalono bowiem, że z urzędnikami, zatrudnionymi na stanowisku sekretarza sądowego w wydziale KW – zawarte zostały umowy o pracę na czas określony, a w większości przypadków nawiązano stosunki pracy na czas określony przekraczający 33 miesiące, w tym w 1 przypadku zawarta została z pracownikiem czwarta umowa o pracę na czas określony.

Powyższa praktyka wskazywała, że pracodawca nie przestrzegał przepisów art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 577) – który jasno wskazuje, że z urzędnikami stosunek pracy nawiązuje się na czas nieokreślony.

Inspektor pracy wydał Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Wejherowie, polecenie „podjęcia działań mających na celu zapewnienie, aby stosunek pracy z urzędnikami: (…), nawiązany był na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.” Polecenie zostało wykonane w trakcie kontroli – z pracownikami wymienionymi w poleceniu, zawarte zostały porozumienia zmieniające umowy o pracę w ten sposób, że zostały one zawarte na czas nieokreślony.

Ponadto, do pracodawcy skierowano wniosek pokontrolny zobowiązujący do: „Przestrzegania przepisów stanowiących, że stosunek pracy z osobą ubiegającą się o przyjęcie na staż urzędniczy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. na okres realizacji stażu, zaś stosunek pracy z urzędnikiem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.” Niniejszy wniosek ma charakter profilaktyczny, mający na celu zapewnienie przestrzegania porządku prawnego w przyszłości.

Jednocześnie w trakcie kontroli ustalono, że przyczyną zawarcia z urzędnikami sądowymi umów na czas określony, było czasowe zwiększenie stanu zatrudnienia i przyznanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości dodatkowych etatów urzędniczych i środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, wynikających z wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów, na czas określony – 3 lata, a następnie przedłużenie o kolejny rok, do końca bieżącego roku.

Wobec zaistnienia uzasadnionej obawy, iż niezgodna z przepisami prawa praktyka nawiązywania stosunków pracy z urzędnikami, na podstawie umów o pracę na czas określony, występuje również w innych sądach powszechnych zlokalizowanych na terenie całego kraju, stosowna informacja w powyższym zakresie została przekazana do Głównego Inspektora Pracy w Warszawie.

Dyrektor kontrolowanego sądu został odwołany. Z naszych informacji wynika, że w większej liczbie sądów dochodziło do tak rażącego naruszania przepisów prawa.