Trwają rozmowy ws. działań w sądach związanych z koronawirusem

Cały czas trwają rozmowy organizacji związkowej z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz wieloma pracodawcami w Polsce. Prowadzimy konsultacje nad zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników w sądach w czasie rozprzestrzeniania się koronowirusa w kraju. Wiemy, że zostały zamówione środki dezynfekcyjne, które zostaną dystrybuowane przez sądy apelacyjne do poszczególnych jednostek. Niestety w całej Polsce wszyscy mają problem z maseczkami ochronnymi oraz rękawiczkami.

Wiele pomysłów z naszej strony zostało już przedstawionych Ministerstwu, ale sytuacja zmienia się z dnia na dzień i potrzebujemy nowych rozwiązań. Sprawy nie ułatwia fakt, że orzecznicy (sędziowie i referendarze) zabierają akta spraw do domów, nad którymi pracują, a następnie popołudniami zawożą do wykonania. Mając większe możliwości niż pozostali pracownicy, generują większe obciążenie pracy sekretariatom przy jednoczesnym znacznym uszczupleniu kadry spowodowanej nieobecnością wielu pracowników z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi. Orzecznicy mają możliwość pracy w domu, gdyż nie tylko mogą podejmować decyzje i wydawać zarządzenia posługując się pismem odręcznym, ale dysponują laptopami służbowymi, na których mają dostęp do systemów informatycznych. Nasuwa się wniosek, że skoro orzecznicy mogą w domach pracować w systemach informatycznych, to należy rozważyć zapewnienie również pozostałym pracownikom możliwości takiej formy pracy. W przeciwnym wypadku w krótkim czasie dojdzie do powstania dużych zaległości w sądach, czego negatywne skutki poniosą prędzej czy później pracownicy.

Poddaliśmy pod rozwagę następujące pomysły:

– zwrócenie uwagi pracodawcom, aby chronili osoby szczególnie narażone, które chorują onkologicznie, bądź mają wielochorobowość (w tym obciążenia zdrowotne, typu cukrzyca lub nadciśnienie, osłabienie układu immunologicznego). Pracownicy obciążeni zdrowotnie powinni zgłaszać taką informację do oddziału kadr w swoim sądzie,

 – wprowadzenie tygodniowego rotacyjnego systemu pracy (pracowników należałoby podzielić w poszczególnych komórkach organizacyjnych na mniejsze grupy). Zwolnieni pracownicy z obowiązku świadczenia pracy w miejscu jej wykonywania zachowaliby prawo do wynagrodzenia,

 – wprowadzenie ruchomego czasu pracy, aby pracownicy korzystający ze środków komunikacji publicznej nie musieli dojeżdżać do miejsca pracy w godzinach szczytu,

– zaapelowanie do pracowników, aby osoby zmotoryzowane (mobilne), w celu wspólnego dojazdu do zakładu pracy, zabierały własnym środkiem lokomocji koleżanki i kolegów. Zmniejszy to ryzyko narażenia pracowników na możliwość zainfekowania podczas podróży komunikacją miejską.

– wprowadzenie telepracy,

– wprowadzenie całkowitego zakazu wynoszenia akt z budynku sądu (postępowanie sędziów naraża ich rodziny, a wtórnie – także pracowników),

– uruchomienie dla pracowników poddanych kwarantannie infolinii ze specjalistą z zakresu psychologii (pracownicy którzy zostali poddani kwarantannie nie radzą sobie psychicznie z tym, niektóre osoby mają ataki paniki w zw. z możliwością zarażenia siebie i rodziny, ze swojej strony mamy zapewnioną pomoc dla naszych członków)

– uruchomienie dodatkowej infolinii ułatwiającej kontakt pracodawców z sanepidem,

– całkowite wyłączenie bezpośredniego dostępu interesantów również do biur podawczych i czytelni akt (pracownicy w wielu miejscach nie są dostatecznie zabezpieczeni, nie ma możliwości zachowania pozostałych środków ostrożności, co powoduje u pracowników silny stres). Bez przeszkód i ograniczeń interesanci mogą kontaktować się z sądem drogą telefoniczną i elektroniczną,

– skierowanie do wszystkich pracodawców propozycji wystawienia przy wejściu do sądu skrzynek (urn), w których interesanci będą mogli umieszczać dokumenty, a które to skrzynki będą opróżniane co 4 godziny lub częściej (oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności). Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia dokumentu w ten sposób byłoby możliwe za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowej (sms) po wskazaniu tych danych w dokumencie,

– przyjmowana korespondencja powinna zostać albo odkażona albo poddana 24-godzinnej kwarantannie,

– ujednolicenie działań we wszystkich jednostkach sądownictwa, aby zapobiec chaosowi informacyjnemu i ułatwić obywatelom dostosowanie się do zmiany organizacji pracy sądów.

Ponadto uznajemy za szczególnie ważne, aby pracownicy, w tym sędziowie, informowali telefonicznie pracodawcę o zamiarze powrotu do pracy po okresie nieobecności, w sytuacji wcześniejszego przebywania w miejscach występowania zagrożenia zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzenia, że mogli mieć kontakt z osobami, które tam przebywały.