Superwizja dla specjalistów Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów

Katowice, dnia 20 maja 2022 r.

Nr-1/20/05/22

Szanowny Pan
Michał Woś
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,

nawiązując do spotkania z dnia 17 maja 2022 r. organizacja związkowa dziękuje Panu Ministrowi, że bez zwłoki pochylił się nad tak ważnym dla pracowników problemem i przedstawia argumentację dotyczącą słuszności sfinansowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości superwizji we wszystkich sześćdziesięciu sześciu Zespołach Opiniodawczych Sądowych Specjalistów w Polsce przynajmniej raz na kwartał.

Konsultowanie przez specjalistę OZSS swojej pracy z superwizorem służy dokonywaniu stałej oceny podejmowanych zawodowo czynności, dokonywania analizy własnych działań i wyciąganiu odpowiednich wniosków. Stwarza możliwość przyglądania się w bezpiecznej atmosferze własnym postawom, uczuciom i przekonaniom pojawiającym się w trakcie prowadzenia diagnozy, które mogą utrudniać obiektywne wykonywanie obowiązków oraz chroni specjalistę przed przenoszeniem doświadczeń osobistych na grunt działań zawodowych. Pełni więc funkcję ustawicznego podnoszenia własnych kompetencji, a także rozwijania właściwej postawy etycznej specjalistów. Ma nieocenione znaczenie w radzeniu sobie z trudnymi emocjami pojawiającymi się w zetknięciu z przejmującymi i traumatycznymi historiami. Umożliwia także wyrażanie i przepracowanie uczuć pojawiających się w bezpośrednim kontakcie z osobą badaną, które ze względów formalnych muszą być tłumione przez specjalistów w trakcie prowadzenia wywiadu, a po jego zakończeniu muszą znaleźć dla siebie bezpieczne ujście, zostać w odpowiedni sposób odreagowane. Omawianie przeżywanych w trakcie procesu diagnostycznego emocji i analizowanie podejmowanych strategii jest pomocne w rozwijaniu umiejętności właściwego podejścia i pracy z emocjami osób badanych, które w trakcie badania są zdenerwowane, często towarzyszą temu trudne i przykre emocje. Zdarza się, że osoby badane zachowują się agresywnie.

Ponadto omawianie podejmowanych przez pracowników działań i wynikających z tego doświadczeń podnosi poziom wzajemnego wsparcia w Zespole, wpływa pozytywnie na dynamikę grupy, sprzyja lepszemu wykorzystywaniu zasobów indywidualnych pracowników i poszerzaniu wiedzy praktycznej. Należy podkreślić w świetle powyższej argumentacji, że superwizja jest także czynnikiem chroniącym przed wypaleniem zawodowym.

Organizacja związkowa prosi o poinformowanie o podjętych działaniach na adres poczty elektronicznej: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl.

          Z poważaniem,

Przewodnicząca Komisji MOZ 
NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

 

W odpowiedzi na postulat organizacji związkowej Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do Prezesów Sądów Apelacyjnych pismo w tej sprawie:
Pismo-MS-dot.-superwizji-OZSS.pdf