Stanowisko ws. waloryzacji płac w 2024 r. i minimalnego wynagrodzenia za pracę

Stanowisko
MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury  

ws. waloryzacji płac w ustawie budżetowej na 2024 r.  
oraz ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury stoi na stanowisku, że przewidziana w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok waloryzacja wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 106,6% (wzrost o 6,6%) w minimalnym stopniu uwzględnia postulaty strony społecznej wzrostu wynagrodzeń zasadniczych we wszystkich grupach zawodowych nieorzeczniczych w sądach powszechnych, administracyjnych, prokuraturze i IES przynajmniej na poziomie 124%, tj. o 24% i w związku z tym jest niemożliwa do zaakceptowania.
Wymienione podmioty publiczne służą przede wszystkim obywatelom, ale żeby swoje zadania wykonywać jak najlepiej, pracownicy muszą być godziwie wynagradzani. Trudno uznać bowiem wzrost wynagrodzeń o 6,6% za czynnik pozwalający pracownikom tych instytucji utrzymanie się nawet na średnim poziomie życia w nadchodzącym roku budżetowym.
Należy w tym miejscu także zaznaczyć, że podwyższanie płacy minimalnej, która w 2024 r. może osiągnąć poziom 4.300 zł brutto lub wyższy, spowoduje w praktyce zrównanie wynagrodzeń zasadniczych większości pracowników z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. W 2022 r. około 80% pracowników otrzymywało wynagrodzenia zasadnicze w maksymalnej wysokości 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2024 r. będzie to już tylko maksymalnie 115%, a przy zakładanej waloryzacji 6,6% – 122% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Szykuje się największy kryzys od lat związany z wynagrodzeniami w państwowej sferze budżetowej, ponieważ płaca minimalna rośnie kilka razy szybciej niż średnie wynagrodzenia pracowników już zatrudnionych. Doprowadzi to do degradacji stanowisk i sytuacji, w której doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy oraz nowozatrudnieni będą zarabiać tyle samo.  Po co pracownikom wykształcenie, podnoszenie kwalifikacji poprzez dodatkowe studia, kursy, zdobywanie kolejnych certyfikatów, skoro w żaden sposób nie wpływa to pozytywnie na ich sytuację finansową, a wręcz przeciwnie, ich wynagrodzenie w stosunku do płacy minimalnej stale maleje.
W tej chwili trudno wyobrazić sobie negatywne skutki realizacji decyzji budżetowych w powyższym kształcie i ich skalę, jednak w ocenie strony społecznej zagraża to stabilności działania całego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ to doświadczeni pracownicy sądów, Instytutu Ekspertyz Sądowych i prokuratury stanowią prawdziwe wsparcie w codziennej pracy sędziów i prokuratorów.  

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa  i Prokuratury żąda:
1. obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych we wszystkich grupach zawodowych nieorzeczniczych w sądach powszechnych, administracyjnych, prokuraturze i IES o 20% w bieżącym roku (2023) z uwagi na utrzymujący się wysoki wskaźnik inflacji, nadal znacznie przekraczający wzrost wynagrodzeń, który pracownicy już otrzymali,
2. obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych we wszystkich grupach zawodowych nieorzeczniczych w sądach powszechnych, administracyjnych, prokuraturze i IES przynajmniej o 24% w 2024 roku,
3. zagwarantowania wzrostu średniego wynagrodzenia na takim poziomie, aby przy planowanym wzroście płacy minimalnej nie powodować degradacji finansowej doświadczonej kadry,
4. systemowego uregulowania wynagrodzeń w ustawie, aby kwestie płacowe nie były stale wykorzystywane do osiągania krótkoterminowych interesów politycznych i wywoływania niepotrzebnych konfliktów w środowisku pracowniczym.  

Komisja
MOZ NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury