STANOWISKO: Rekompensata za pracę w niedziele i święta

 

STANOWISKO KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ
MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zasad rekompensaty za pracę świadczoną w niedzielę i święta
przez pracowników, do których stosuje się
ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1917)

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury działając na podstawie art. 26 pkt. 2 i 3, a także art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854) przedstawia poniższe stanowisko.

Zgodnie z art. 29 § 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych, jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnik państwowy może być zatrudniony:

  1. poza normalnymi godzinami pracy,
  2. a w wyjątkowych wypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta.

Zgodnie z art. 30 § 2 tej samej ustawy urzędnikowi państwowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub wolny czas, z tym że wolny czas może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Przedmiotowa regulacja ustawowa nie zawiera zasad rekompensaty za zatrudnienie w nocy oraz w niedzielę i święta.

W związku z powyższym – zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577) – w tym zakresie mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

Nie sposób zatem podzielić twierdzeń, że ustawa o pracownikach urzędów państwowych zawiera regulację rekompensaty za pracę w nocy, niedziele i święta.

Gdyby, zgodnie z wolą ustawodawcy, praca poza normalnymi godzinami była tożsama z pracą w nocy, niedziele i święta – rozdzielanie tych dwóch sytuacji przez ustawodawcę byłoby pozbawione sensu. Jeśli zaś zamiarem ustawodawcy było zastosowanie zasad rekompensaty za pracę poza normalnymi godzinami także do pracy w nocy, niedziele i święta – posłużyłby się identycznym sformułowaniem, którego użył w art. 29 § 2.

 

Komisja Międzyzakładowa
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

20230928_Stanowisko ws. rekompensaty za prace w nocy niedziele i święto.pdf