Stanowisko MOZ NSZZ “S” PSiP przedstawione na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 15.09.2021 r.

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

 

Stanowisko
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

 

Międzyzakładowa Organizacja NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa
i Prokuratury przedstawia postulaty dotyczące sytuacji pracowników administracji sądów i prokuratur, warunków pracy, warunków ich wynagradzania oraz zgłaszanych przypadków mobbingu:

  1. Ustalenie średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników sądów i prokuratury na poziomie 112%,
  2. Zwiększenie liczby etatów w sądach i prokuraturach oraz właściwe ich rozmieszczenie w poszczególnych jednostkach,
  3. Zapewnienie kompatybilności systemów informatycznych,
  4. Wprowadzenie nowej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury zawierającej mnożnikowy system wynagradzania z uwzględnieniem rozwiązań wypracowanych na posiedzeniach Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury powołanego Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w czerwcu 2018 r.,
  5. Podjęcie przez Ministerstwo Sprawiedliwości działań w kierunku reaktywowania Zespołu do spraw przeciwdziałania mobbingowi i naruszeniom praw osób wykonujących obowiązki zawodowe w sądach powszechnych oraz zintensyfikowanie jego prac, włącznie z uzupełnieniem składu Zespołu o osoby zawodowo zajmujące się zdrowiem psychicznym, a także poszerzeniem uprawnień członków Zespołu. Ponadto dokonanie audytu wprowadzanych w sądach tzw. polityk antymobbingowych.

Przewodnicząca Komisji
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ „Solidarność” Pracowników
Sądownictwa i Prokuratury