stanowisko dot. zmiany Rozporządzenia ws. wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów

                                                        Katowice, 11 marca 2024 r.

 

Szanowny Pan
Adam Bodnar
Minister Sprawiedliwości

 

Szanowny Panie Ministrze,

nawiązując do przedstawionego w dniu 11 marca 2024 r. (DLPK-IX.461.2.2024) projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie przedstawia, co następuje:

Przyjęty w przedmiotowym projekcie sposób wyznaczenia minimalnej i maksymalnej granicy wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów opiera się na założeniach funkcjonujących na gruncie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U z 2023 poz. 713). Proponowane w tym zakresie unormowania są identyczne z obecnie obowiązującymi, a zatem mają charakter tymczasowy ze względu na zmienne wskaźniki gospodarcze. Organizacja związkowa zauważa jednak, że grupa zawodowa asystentów z uwagi na zakres zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów winna być kategoryzowana pod kątem płacowym w myśl rozwiązań przyjętych dla grupy zawodowej prokuratorów i asesorów i znajdować się w § 4030 obejmującym mnożnikowy sposób naliczania wynagrodzenia. Przyjęcie rozwiązań systemowych opartych o mnożniki pozwoli na rozwiązanie problemu płacowego w tej grupie zawodowej na lata i z pewnością zmniejszy rotację pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Większa stabilizacja zatrudnienia wpłynie pozytywnie na sprawność w prowadzeniu postępowań przygotowawczych, ponieważ nowo zatrudniony asystent musi każdorazowo wdrożyć się w powierzone zadania, co wymaga dodatkowego czasu.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu konsultacji treści przedmiotowego projektu z wyżej wymienioną grupą zawodową strona społeczna proponuje wprowadzenie rozwiązania w oparciu o stałe mnożniki, a mianowicie:

stanowisko mnożnik podstawa mnożnika wyliczona stawka wynagrodzenia zasadniczego
Asystent 0,5 max wynagrodzenie prokuratora prokuratury rejonowej

(17 514,00 zł)

co daje kwotę odpowiadającą połowie wynagrodzenia prokuratora prokuratury rejonowej, a niższą od wynagrodzenia asesora tj.

8 757 zł

Starszy asystent 0,5 max wynagrodzenie prokuratora prokuratury okręgowej

(20 456,82 zł)

co daje kwotę odpowiadającą połowie wynagrodzenia prokuratora prokuratury okręgowej, a niższą od wynagrodzenia asesora tj.

10 228,41 zł

Tak przyjęty mnożnik będzie niższy od mnożnika przypisanego do stanowiska asesora
w prokuraturze (mnożnik dla asesora wynosi 0,8), co pozwoli na płynne stopniowanie wynagrodzeń obejmujących prokuratorów wszystkich szczebli, asesorów i asystentów oraz uporządkuje kwestie płacowe, a także rozwiąże problemy płacowe grupy zawodowej asystentów prokuratorów. Obecnie w ramach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zatrudnionych jest około 1400 asystentów, z czego z uwagi na wymagany staż pracy na stanowisku starszego asystenta zaledwie mały procent zatrudnionych zajmuje to stanowisko. Dlatego też, odnosząc się całościowo do tej grupy zawodowej, należałoby zastanowić się nad obniżeniem lat pracy pozwalających na awans stanowiskowy na starszego asystenta, tj. z 10 na 5 lat pracy. Propozycję w tym zakresie uzasadnia chociażby fakt, że asesor może zostać już po roku pracy powołany na stanowisko prokuratora po spełnieniu warunków zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2023 poz. 1360 t.j.). Kierując się dobrem grupy zawodowej asystentów, należy wziąć pod uwagę, że osoba zatrudniona na stanowisku starszego asystenta prokuratora oprócz stażu pracy musi spełniać jeszcze inne wymogi określone w art. 176 § 3 Prawo o prokuraturze. Specjalne wymagania stawiane przez ustawodawcę tej grupie zawodowej powinny znajdować dopełnienie w statusie finansowym takich osób. Organizacja związkowa zwraca uwagę, że jeżeli istnieje konieczność zróżnicowania wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych poziomach tj. prokuratury rejonowe, okręgowe, regionalne i Prokuratura Krajowa, to można rozważyć wprowadzenie ewentualnego dodatku specjalnego na każdym szczeblu zatrudnienia, np. 1,5% w okręgu, 3% w regionie i 5% w Prokuraturze Krajowej.

Stanowisko przygotowane przez pełnomocnika Komisji MOZ ds. pracowników prokuratury.

         Z poważaniem

Komisja MOZ NSZZ “S”
PSiP