Spotkanie z Prokuratorem Krajowym

27 lipca br. doszło do spotkania przedstawicieli MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z Prokuratorem Krajowym.

Prokuraturę Krajową reprezentowali: I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Dariusz Barski i Zastępca Prokuratora Krajowego Beata Sobieraj – Skonieczna.

Naszą organizację reprezentowali: Przewodnicząca MOZ NSZZ “S”PSiP Edyta Odyjas, Zastępca Przewodniczącej MOZ NSZZ “S”PSiP Dariusz Kadulski, Pełnomocnik MOZ NSZZ “S”PSiP ds. pracowników prokuratury Agnieszka Chawińska.

Rozmowa dotyczyła takich spraw jak:

  • wysokości wynagrodzeń pracowników prokuratury – także w obliczu wzrostu płacy minimalnej i konieczności reagowania na ryzyko zarobków doświadczonych pracowników na tym poziomie;
  • różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy pracowników wykonujących tę samą lub porównywalną pracę – zwróciliśmy uwagę na to, że na tle sądów powszechnych nie doszło do porównywalnego zniwelowania dysproporcji; przedstawiciele Prokuratury Krajowej zwrócili uwagę, że dystrybucja środków na wzrost płac od 2016 roku była uzgadniana ze związkiem zawodowym, który wtedy jako jedyny zrzeszał prokuratorów i pracowników prokuratury; przedstawiliśmy nasze analizy i zapewniono nas, że Władze prokuratury zdają sobie sprawę z istniejącego problemu;
  • roli Prokuratora Krajowego w kształtowaniu polityki płacowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz potrzeby kształtowania przyznawania nagród i dodatków w oparciu o transparentne kryteria; zwracaliśmy uwagę, że tylko takie zasady gwarantują spełnienie roli motywacyjnej, a ich pominięcie w istocie działa demotywująco;
  • gospodarowania oszczędnościami w funduszu płac;
  • możliwości, jakie może dać dialog z naszą organizacją dla dobra pracowników;
  • problemów związanych z wykorzystywaniem narzędzi informatycznych oraz wyzwań, jakimi są zadania związane z digitalizacją akt wobec braku rezerw kadrowych.