Spotkanie w MS ws. pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych

W dniu 19 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym Podsekretarza Stanu Marcina Romanowskiego z przedstawicielami MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w sprawach dotyczących pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych. W trakcie rozmów poruszono szereg problemów, z jakimi borykają się pracownicy Instytutu: 

– zbyt niskie wynagrodzenia zarówno wśród biegłych, jak i wśród pracowników technicznych, tak dla pracowników z dużym stażem pracy, jak i dla nowo zatrudnianych,
– problemy z rekrutacją nowych pracowników,
– problem rezygnacji z pracy doświadczonych pracowników tj. wieloletnich biegłych w tym w stopniu naukowym doktora i rozmaite trudności, które to odejście powoduje np. w dalszym funkcjonowaniu osłabionej pracowni oraz problemy z zastąpieniem takiego pracownika,
– odejścia z pracy wśród najmłodszej kadry instytutu (duża rotacja pracowników),
– potrzeba dodatkowych etatów dla najbardziej dociążonych ekspertyzami pracowni,
– niejasna ścieżka kariery, uznaniowość w awansowaniu pracowników spełniających oficjalnie sformułowane kryteria,
– problem braku ochrony biegłego instytutu przed np. agresją fizyczną czy zastraszaniem przez podejrzanych/oskarżonych, dla których wydana przez biegłego opinia jest niekorzystna.

Dodatkowo zasygnalizowano problemy w komunikacji na linii związki zawodowe – pracodawca, brak poszanowania pracowników różnych szczebli dla sprawnego funkcjonowania instytutu, w szczególności pracowników technicznych, bez których wykonywanie czynności w niektórych pracowniach byłoby niemożliwe. Dlatego zarówno biegli, jak i pracownicy techniczni powinni być godziwie wynagradzani i szanowani za swoją pracę składającą się na sukces całego zespołu. Podkreślono także, że w interesie Instytutu jest zatrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, których kompetencje są unikatowe zarówno na rodzimym rynku pracy, jak i za granicą, a także biorąc pod uwagę wysoki stopień zaangażowania poszczególnych pracowników w rozwój pracowni przejawiający się w podejmowaniu wielu dodatkowych działań wymagających umiejętności spoza reprezentowanej przez nich dziedziny nauki, bardzo usprawniających pracę i przekładających się na wymierne sukcesy pracowni i oszczędności dla Instytutu. Tymczasem pracodawca wydaje się nie dostrzegać i nie doceniać potencjału swoich pracowników, co działa na niekorzyść Instytutu jako całości.
 

Minister wysłuchał z uwagą przedstawicieli MOZ, wykazując się dużym zrozumieniem i życzliwością. Zapewnił, że problemy Instytutu nie będą ignorowane przez Ministerstwo i w pierwszej kolejności resort rozważy nadanie biegłym IES statusu funkcjonariusza publicznego w związku z licznymi zgłoszeniami przejawów agresji fizycznej i zastraszania biegłych przez podejrzanych/oskarżonych, wobec których wydawane są opinie. Dodatkowo poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Dyrektora IES o dodatkowe środki finansowe przeznaczone na wzrost wynagrodzeń i nowe etaty, które będą przyznawane stopniowo.