Spotkanie w MS w dniu 23 stycznia 2018 roku

W dniu 23 stycznia 2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie władz resortu
z przedstawicielami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Ze strony Ministerstwa w spotkaniu udział wzięli: Sekretarz Stanu – Michał Wójcik, Podsekretarz Stanu – Łukasz Piebiak, Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej – Jan Paziewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych – Dorota Szarek, Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego – Paweł Zwolak oraz jego Zastępca – Pan Jacek Przygucki. Ze strony związkowej uczestniczyli: Przewodnicząca MOZ NSZZ „S” PS – Edyta Odyjas, Zastępca Przewodniczącej – Aleksandra Brzezińska, Pełnomocnik MOZ ds. legislacji – Paulina Krysztofiak-Żuk, Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej ZZPiP RP – Barbara Chrobak
i Członek Prezydium Rady Głównej ZZPiP RP – Wiesława Jagielak.

Głównym tematem spotkania było zainicjowanie prac nad nową ustawą o pracownikach sądów
i prokuratury oraz powołania Zespołu ds. opracowania projektu tego aktu prawnego.  Organizacje związkowe na posiedzeniu roboczym w grudniu ubiegłego roku wspólnie przygotowały wstępne propozycje założeń do projektu ustawy, kompleksowo regulującej pragmatykę służbową pracowników wskazanych wyżej instytucji. Podczas spotkania propozycje związków zawodowych zostały przekazane na ręce Ministra Michała Wójcika i Ministra Łukasza Piebiaka. Przedstawiciele organizacji związkowych podkreślili, że pracownicy sądów i prokuratury stanowią nieodłączny element wymiaru sprawiedliwości. Obecnie wymagane jest ciągłe poszerzanie przez nich wiedzy zawodowej w celu zachowania profesjonalizmu i dostosowania się do zmian prawnych, informatyzacji i ciągłego wzrostu spraw toczących się przed sądami różnej instancji. Praca przez nich wykonywana wiąże się także z dużym obciążeniem psychospołecznym i odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Regulacje dotyczące pracowników sądów i prokuratury znajdują się w różnych aktach prawnych i są często niewystarczająco doprecyzowane, pozostawiając tym samym dużą swobodę poszczególnym dyrektorom sądów. Taki stan rzeczy doprowadził do chaosu regulacyjnego przejawiającego się zarówno w wynagrodzeniach pracowników sądów i prokuratury jak i w warunkach ich pracy. Proponowane rozwiązania mają na celu poprawę jakości wykonywanej pracy, zminimalizowanie występowania zjawiska rotacji pracowników, większą specjalizację pracownika, a także rozwinięcie poczucia przynależności i odpowiedzialności społecznej skutkującej większym zaangażowaniem w wykonywane obowiązki. Należy zatem w pierwszej kolejności wyeliminować odesłania do ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

Niniejsze spotkanie było, po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych (w ubiegłym jak również w tym roku) dla pracowników sądów i prokuratury, kolejnym elementem walki o poprawę sytuacji pracowniczej i jest kontynuacją postulatów obu organizacji związkowych przedstawionych podczas manifestacji w dniu 13 listopada 2017r.

Dostrzegając konieczność wprowadzenia zmian systemowych w zakresie sytuacji pracowniczej reprezentowanych przez organizacje związkowe grup zawodowych, Wiceministrowie wyrazili pełne poparcie dla powołania Zespołu. Podkreślili jednak, że ostateczna decyzja w tej sprawie leży w gestii Ministra Sprawiedliwości. Ze swojej strony Minister Łukasz Piebiak będzie rekomendował powołanie przedmiotowego Zespołu.