Skrótowa relacja ze spotkania w MS w dniu 16 lutego 2016

W dniu 16 lutego 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyło się spotkanie przedstawicieli większych organizacji związkowych działających w sądownictwie z przedstawicielami MS oraz dyrektorami sądów apelacyjnych.

Spotkanie poprowadził Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak, obecni byli także dyrektorzy najważniejszych, z punktu widzenia przedmiotu spotkania, departamentów MS. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele kilku organizacji związkowych – z ramienia MOZ NSZZ S PS: Przewodnicząca: Edyta Odyjas oraz Zastępcy: Marcin Puźniak, Adam Nosek, Aleksandra Brzezińska i Barbara Adamaszek, a także pełnomocnik MOZ ds. asystentów sędziów – Michał Góra. Ponadto rangę spotkania podnieśli uczestniczący w nim dyrektorzy wszystkich apelacji.

Po krótkim wprowadzeniu i przywitaniu zgromadzonych przez Pana Wiceministra Łukasza Piebiaka, głos zabrał Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Jan Paziewski. Pan Dyrektor przedstawił pokrótce źródło pochodzenia środków na podwyżki dla pracowników sądownictwa oraz ogólne zasady planowanego ich rozdziału. Zauważył, że projekt budżetu – przyjęty jeszcze przez poprzednią Radę Ministrów – zakładał wzrost wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników sądowych oraz pozostałych pracowników sądów średnio o 5,5% na etat (w stosunku do roku 2015). Natomiast aktualny budżet pozwala na podniesienie tych wynagrodzeń średnio o ponad 10% w przeliczeniu na jeden etat. Przedstawiciel Ministerstwa wyjaśnił ponadto, że dodatkowe środki pozyskano w związku ze sposobem rozstrzygnięcia przetargu pocztowego, co pozwoliło zaoszczędzić kwotę ponad 63 mln złotych i przeznaczyć ją na wzrost wynagrodzeń pracowników sądów. Ponadto, uwzględniona została poprawka do budżetu posłanki Krystyny Pawłowicz, która umożliwiła przeznaczenie dalszej kwoty prawie 3 mln złotych na wzrost wynagrodzeń urzędników sądowych.

Końcowa kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników sądów w 2016r. wynosi łącznie 147 664 tys. zł.

W tym tygodniu spodziewane jest zakończenie prac Senatu nad ustawą budżetową. Przewidywany termin podjęcia decyzji o przekazaniu środków przez Ministerstwo Finansów na poszczególne apelacje to połowa marca. Zatem wypłata podwyżek mogłaby nastąpić najwcześniej w marcu/kwietniu z wyrównaniem od stycznia.

W toku dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości potwierdzili, że wypłaty podwyżek powinny nastąpić z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przed spotkaniem otrzymaliśmy od Ministerstwa materiały dotyczące zebranych w apelacjach informacji o efektach podjętych w 2015 roku działań zmierzających do likwidacji dysproporcji płacowych w sądach, a także informacje co do ostatecznej kwoty przeznaczonej na podwyższenie wynagrodzeń pracowników sądów (asystentów sędziów, urzędników i innych pracowników) i ogólnych zaleceń już przekazanych przez MS dyrektorom sądów w zakresie zarządzania środkami finansowymi w bieżącym roku (pismo z dnia 10.02.2016r. – poniżej do pobrania).

Podczas spotkania kolejny raz podkreślono, że kryteria i zasady przyznawania podwyżek w poszczególnych sądach na wszystkich szczeblach mają być ustalane i konsultowane z działającymi tam organizacjami związkowymi. Dodatkowo organizacje związkowe zostały poproszone o zgłaszanie Ministrowi Sprawiedliwości wszelkich nieprawidłowości w przeprowadzaniu procesów konsultacyjnych.

Pomimo wskazywania potrzeby koordynacji i nadzoru przez resort działań związanych z podziałem środków oraz koniecznością przekazania dyrektorom i prezesom sądów apelacyjnych ogólnych wytycznych w tym zakresie, aby podstawowe kryteria podziału były jednolite w całym kraju – przedstawiciele Ministerstwa stwierdzili, że nie widzą takiej potrzeby i zasady będą wypracowywane na szczeblu poszczególnych apelacji.

Przychylono się do stanowiska, że apelacja poznańska powinna otrzymać mniejsze niż pierwotnie proponowano środki finansowe z uwagi na to, że na tle pozostałych apelacji ma wyższą średnią poziomu wynagrodzeń.

W odniesieniu do pytań naszej organizacji związkowej w zakresie przygotowanych w 2014 roku założeń do nowej ustawy o pracownikach sądów uzyskaliśmy informacje, że prace nad tą ustawą w przygotowanym uprzednio kształcie nie będą kontynuowane. Główną przyczyną podjęcia takiej decyzji są plany reformy wymiaru sprawiedliwości przygotowywane przez obecne władze Ministerstwa, a zakładające m.in. zmianę (optymalizację) struktury sadownictwa. Informacji o założeniach w tym zakresie możemy spodziewać się w przyszłym miesiącu. Po ewentualnym wprowadzeniu zmian w strukturze i organizacji sądów, planowane jest rozpoczęcie prac nad nowymi uregulowaniami dotyczącymi już bezpośrednio pracowników.

W kwestii asystentów sędziów przedstawiciele MS potwierdzili wystąpienie z propozycją podwyższenia kwoty najniższego wynagrodzenia na tym stanowisku do kwoty 3.000 zł. Dodatkowo otrzymaliśmy zapewnienie, że obecne władze MS uznają za niecelowe różnicowanie wynagrodzeń asystentów sędziów względem poszczególnych szczebli apelacji. Zwrócono uwagę na problem zatrudniania asystentów sędziów za najniższą możliwą stawkę (2675 złotych) w przypadku, gdy następuje to w ramach przekształcania etatów.

Poruszono także kwestię odpisów na PFRON. Strona ministerialna zauważyła, że nie jest to planowany wydatek, a tylko sankcja dla pracodawcy, której wysokości nie określa się z góry. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości złożyli jednak deklarację, że kwestia obowiązkowych wpłat na PFRON oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w sądownictwie zostanie przeanalizowana, a do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowane będzie odpowiednie wystąpienie.

Wiceminister Łukasz Piebiak odniósł się ogólnie do kwestii zapewnienia właściwej proporcji kadr zatrudnionych w oddziałach oraz w wydziałach orzeczniczych. Poruszył także krótko kwestię końcowych wyników badania psychospołecznego obciążenia pracą pracowników sądów, stwierdzając, że są one bardzo niepokojące i dane te będą analizowane.

 

W najbliższym czasie, po otrzymaniu stosownych materiałów z Ministerstwa Sprawiedliwości, na naszej stronie internetowej zostanie opublikowany oficjalny protokół ze spotkania, jak również nagranie z jego przebiegu.