Skrótowa relacja MOZ ze spotkania w MS w dniu 22.09.2015 roku

W dniu 22 września 2015 roku odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości z przedstawicielami związków zawodowych. Spotkanie było nagrywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, po uwzględnieniu wniosku naszej organizacji związkowej w tym zakresie.

Z ramienia MOZ NSZZ S PS w spotkaniu udział wzięli:

Pan Marcin Pużniak – Zastępca Przewodniczącej Komisji
Pani Barbara Adamaszek – Zastępca Przewodniczącej Komisji
Pan Michał Góra – pełnomocnik organizacji ds. asystentów sędziów
Pan Adam Reszka – przedstawiciel grupy kuratorów zawodowych

Pan Minister Borys Budka przedstawił pisemne stanowiska organizacji związkowych na prośbę o przedstawienie kryteriów podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia od 2016r. Wskazał, że za wyjątkiem MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa, organizacje związkowe nie przedstawiły żadnych pisemnych merytorycznych propozycji w tym zakresie, a przedstawiły jedynie żądanie podwyżek od przyszłego roku w wysokości 500 zł średnio na etat jako kwoty satysfakcjonującej i warunkującej uczestnictwo w przedmiotowym spotkaniu.

Pan dyrektor Jan Paziewski przedstawił propozycję podziału dodatkowych środków na 2016r. uwzględniającą postulat naszej organizacji związkowej o kontynuację procesu likwidacji dysproporcji płacowych osób zatrudnionych na identycznych stanowiskach i wykonujących taką samą pracę, a także konieczność zróżnicowania środków przekazanych na poszczególne apelacje w zależności od wysokości średnich wynagrodzeń w konkretnych apelacjach. Pan dyrektor wskazał, że przyznanie dodatkowych środków będzie mieć w zasadzie charakter „socjalny” w związku z wieloletnim zamrożeniem wynagrodzeń pracowników sądownictwa i generalnie nie będzie stosowana zasada premiowania najbardziej efektywnych i zaangażowanych pracowników.

Z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że nie został uwzględniony postulat naszej organizacji związkowej o ustalenie minimalnej zasadniczej płacy pracowników sądownictwa od 1 stycznia 2016r. na poziomie kwoty 2000 zł. Podobnie z brakiem akceptacji resortu spotkał się postulat powołania na szczeblu Ministerstwa Sprawiedliwości zespołu (z czynnym udziałem przedstawicieli organizacji związkowych i specjalistów z zakresu ekonomii), którego zadaniem byłoby wypracowanie szczegółowych rozwiązań i kryteriów podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia. Ponadto nie uzyskano jasnej deklaracji czy Minister Sprawiedliwości zobowiąże prezesów i dyrektorów sądów do konsultacji ze związkami zawodowymi kryteriów podziału dodatkowych środków na 2016r. i w tym zakresie organizacja związkowa zwróci się o zajęcie pisemnego stanowiska przez resort sprawiedliwości.

Przedstawiono zastrzeżenia ze strony MOZ NSZZ S PS co do zbyt długiego prowadzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości prac nad wnioskiem naszej organizacji o podjęcie rokowań nad zawarciem ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników sądownictwa powszechnego, a także stanu prac nad założeniami projektu nowej ustawy o pracowników sądownictwa i prokuratury. Pan Minister Borys Budka zobowiązał się do przedstawienia do końca miesiąca stanowiska w zakresie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, a także poinformował, że rozwiązania wypracowane przez zespół do spraw nowej ustawy będą mogły być wykorzystane w przypadku ewentualnej zmiany na stanowisku Ministra Sprawiedliwości.

Poddano pod rozwagę Ministra Sprawiedliwości możliwość zobowiązania prezesów i dyrektorów sądów do zamieszczania w ogłoszeniach o konkursach na wolne stanowiska informacji o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w danej jednostce, podobnie jak ma to miejsce w innych urzędach, co docelowo może zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych i docelowo zmniejszyć koszty finansowe związane z obowiązkowymi wpłatami na PFRON. Wskazano bowiem, że sądy w ogóle nie zamieszczają tego rodzaju informacji w ogłoszeniach o konkursach na wolne stanowiska.

W odniesieniu do asystentów sędziów wyjaśnione zostały wątpliwości tej grupy zawodowej dotyczące proponowanego podziału środków przeznaczonych na podwyżki w 2016 r. Sprzeciw asystentów budziły pierwotne wyliczenia przewidujące średni wzrost wynagrodzenia asystentów sędziów o 174,00 złote na etat (por. link). Przyjęty jednak przez Ministerstwo ostateczny projekt podziału zakłada średni wzrost wynagrodzeń o 190 zł dla grup: asystentów sędziów, urzędników sądowych oraz innych pracowników sądownictwa (por. treść pism Ministra Sprawiedliwości do organizacji związkowych z dnia 14 września 2015 r.).Dodatkowo podkreślono niezasadność wrzucania wszystkich tych grup zawodowych do “jednego worka”, ponieważ mogłoby to m.in. powodować antagonizację środowiska. Wyrażono także pogląd, że proponowany przez Ministerstwo podział jest “prowizoryczny”, docelowo należałoby wprowadzić trwałe rozwiązanie systemowe poprzez “spłaszczenie widełek” określonych w rozporządzeniu o zasadniczym wynagrodzeniu asystentów sędziów (oczywiście w kierunku wynagrodzenia maksymalnego), tym bardziej, że  nowelizowane jest przecież rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Przedstawiono również koncepcję powiązania poziomu wynagrodzenia asystenckiego z uposażeniem sędziowskim, w podobny sposób, jak ma to miejsce w przypadku referendarzy sądowych. Na koniec zwrócono uwagę na problem “starszego asystenta sędziego”, który jest tytułem  wyłącznie honorowym i nie wiąże się dla pracownika ze wzrostem wynagrodzenia, ani z poszerzeniem zakresu jego kompetencji. Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości ograniczyła się do wyrażenia wątpliwości co do zasadności tylko jednego ze zgłoszonych postulatów, a więc powiązania sposobu ustalania wynagrodzenia asystentów sędziów z wysokością wynagrodzenia sędziów zawodowych.

W kwestii grupy kuratorów zawodowych w imieniu MOZ NSZZ S PS  wyrażono negatywną opinię dotyczącą projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich. Podniesiono, że w przypadku kuratorów niewłaściwym jest stosowanie analogii do grupy urzędników w zakresie niwelowania dysproporcji płacowych z uwagi na fakt, że różnice w wynagradzaniu kuratorów wynikają z poszczególnych stopni awansu zawodowego. W związku z tym podkreślono zasadność stanowiska dotyczącego podziału środków na wzrost wynagrodzeń w grupie kuratorów wyrażonego przez Krajową Radę Kuratorów w wariancie 3 tj. wzrost mnożnika dla wszystkich kuratorów zawodowych o 0,14. Ponadto organizacja związkowa zaproponowała, aby nadwyżkę wynikającą z wypłaty w/w środków przeznaczyć na awanse dla kuratorów najdłużej oczekujących. Ministrowi zadano również pytanie na jakim etapie jest złożona przez niego deklaracja w sprawie zagwarantowania kuratorom dostępu do „specjalistycznej ścieżki leczenia” w związku z ekspozycją zawodową. Minister wyjaśnił, że prowadził w tej sprawie rozmowy z Ministrem Zdrowia. Początkowo rozważana była możliwość podpisania umów  o świadczenie tychże usług ze szpitalami MSW. Ostatecznie jednak ustalono, że ośrodki te nie są w stanie zapewnić wszystkich specjalistycznych badań – a w konsekwencji specjalistycznego leczenia. Minister zapewnił jednak, że rozmowy w dalszym ciągu trwają i jeszcze w tej kadencji rządu ten postulat kuratorów MOZ NSZZ S PS zostanie zrealizowany.

Oficjalna notatka i nagranie z przebiegiem spotkania zostaną udostępnione niezwłocznie po ich otrzymaniu z Ministerstwa Sprawiedliwości.