RELACJA ZE SPOTKANIA W MS

W dniu 16 lutego 2018 r. z inicjatywy Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie władz resortu z przedstawicielami związków zawodowych ws. budżetu sądów powszechnych w 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem rozdysponowania dodatkowych środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników. Ze strony Ministerstwa w spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej – Jan Paziewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej – Artur Strumnik. Ze strony związkowej uczestniczyli: Przewodnicząca MOZ NSZZ „S” PS – Edyta Odyjas, Zastępca Przewodniczącej –  Dariusz Kadulski, Zastępca Przewodniczącej – Aleksandra Brzezińska, Koordynator MOZ w SR w Białymstoku – Marcin Zieliński.

Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło przede wszystkim dodatkowych środków finansowych przeznaczonych w budżecie na rok 2018 na podwyżki wynagrodzeń pracowników sądów w grupach zawodowych urzędników, innych pracowników, asystentów sędziów oraz kuratorów sądowych.

Dyrektor J. Paziewski na wstępie wskazał, że decyzją Ministra Sprawiedliwości dodatkowe środki na podwyższenie wynagrodzeń pracowników zostały rozdysponowane w równej kwocie, tj. 80 zł brutto (bez pochodnych) na każdy etat we wszystkich wskazanych wyżej grupach zawodowych.

Nadmienił, że w piśmie skierowanym przez Sekretarza Stanu, Michała Wójcika do Prezesów i Dyrektorów sądów apelacyjnych w dniu 8 lutego 2018r. celowo nie zawarto szczegółowych wytycznych dotyczących podziału przedmiotowych środków (jedyną wytyczną jest obowiązek konsultowania zasad i kryteriów podziału ze związkami zawodowymi), aby zapewnić potrzebną w dalszym ciągu elastyczność w zakresie kształtowania siatki wynagrodzeń i nie pogłębianie nadal istniejących kominów płacowych. W tym miejscu uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na fakt występowania w dalszym ciągu bardzo dużych dysproporcji płacowych w przypadku poszczególnych stanowisk (np. kierowników oddziałów administracyjnych czy kadr). Zwiększanie wynagrodzenia w takich przypadkach wydaje się co najmniej niestosowne. Dyrektor dodał, że taki kierunek jest aprobowany przez dysponentów drugiego stopnia i przyczynia się do wprowadzania korzystnych zmian w poszczególnych jednostkach sądownictwa.

W czasie prowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi w poszczególnych jednostkach Dyrektor przypomniał o konieczności zwrócenia uwagi czy nie występuje zjawisko wypłacania dwóch dodatków (funkcyjnego i stanowiskowego) jednemu pracownikowi, co stanowi bardzo duże nadużycie.

Poruszono także zagadnienia dotyczące szczegółowych zasad rozdysponowania dodatkowych środków w grupie zawodowej kuratorów zawodowych, a także przygotowywanej reorganizacji warunków i płacy pracowników oddziałów informatycznych.

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, w jednostkach, na których terenie działa, przez ostatnie 3 lata spowodowała znaczne zmniejszenie dysproporcji płacowych. W bieżącym roku będzie rekomendować objęcie wzrostem wynagrodzeń wszystkich pracowników sądów, mając na uwadze fakt, że wielu pracowników sądownictwa z uwagi na istniejące dysproporcje i konieczność ich niwelowania, nie otrzymało podwyżek od 10 lat.

W pojedynczych przypadkach występowania nadal rażących różnic w wysokości wynagrodzenia lub w jednostkach, gdzie w poprzednich latach organizacja związkowa nie miała możliwości działania i zmniejszenia nierówności płacowych, wskazane wyżej rekomendacje będą dostosowywane do aktualnej sytuacji jednostki.