Pytanie o szczepienia pracowników sądów i prokuratury

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury po nowelizacji rozporządzenie zwróciła się o informację, czy będą wystawiane skierowania na szczepienia pracowników sądów i prokuratury.

Nasz Znak: 20210326-1-KPRM

Kraków, dnia 26 marca 2021 r.

KANCELARIA
PREZESA RADY MINISTRÓW

Szanowni Państwo,

MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, działając na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) – reprezentując zbiorowe interesy zatrudnionych i pełniących obowiązki służbowe w sądach powszechnych i prokuraturach – zwraca się o udzielenie informacji czy w związku z art. 27 ust. 1 pkt 16 znowelizowanego w dniu 25 marca br. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512) Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 skieruje do Ministra Zdrowia wniosek o poinformowanie sądów powszechnych i jednostek powszechnych prokuratury o możliwości wystawienia skierowania na szczepienie ochronne przeciwko COVID-19.

Organizacja związkowa zwraca się także z pytaniem jakich grup zawodowych, na gruncie znowelizowanego rozporządzenia, będzie dotyczyła możliwość wystawienia skierowania.

W sądach powszechnych poza sędziami, asesorami zatrudnieni są referendarze sądowi, asystenci sędziego, urzędnicy, kuratorzy sądowi, specjaliści opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych i inni pracownicy. Także w prokuraturze obowiązki pełnią poza prokuratorami i asesorami asystenci, urzędnicy i inni pracownicy.

Wymiar sprawiedliwości w aspekcie funkcjonalnym jest rodzajem podstawowej działalności państwa (por. W. Kręcisz, Sądy i trybunały w konstytucyjnym modelu podziału władz, Annales.UMCS 2001, nr 1, s. 59-84), a objęcie wszystkich zatrudnionych i pełniących obowiązki służbowe w sądach i prokuraturach jest uzasadnione także na podstawie ustanowionego wyjątku w § 22 ust. 1 przywołanego na wstępie rozporządzenia. Decyzja Rady Ministrów w tym zakresie z pewnością została podjęta właśnie ze względu na pełnienie przez sądy i prokuratury podstawowej działalności państwa.

Z wyrazami szacunku,
W imieniu i z upoważnienia

Komisji Międzyzakładowej
[-] Dariusz Kadulski
Z-ca Przewodniczącego