Protokół ze spotkania Ministra z przedstawicielami kuratorów zawodowych

W dniu 22.07.2015 roku odbyło się spotkanie kuratorów zawodowych zrzeszonych w związku zawodowym MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa z przedstawicielami  Ministerstwa Sprawiedliwości.

Stronę ministerialną reprezentowali, oprócz Pana Ministra – Borysa Budki, wysocy rangą urzędnicy MS.

Kuratorów zawodowych zrzeszonych w związku zawodowym NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa reprezentowali: Zastępca Przewodniczącej MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa – starszy kurator zawodowy Barbara Adamaszek, członek w/w związku zawodowego – kurator specjalista Andrzej Staniucha oraz członek w/w związku zawodowego – kurator zawodowy Danuta Jurczyk.

Punktem wyjściowym rozmów były zagadnienia przedstawione Ministrowi Sprawiedliwości w formie pisemnej na spotkaniu ogólno – roboczym dot. wszystkich grup zawodowych zatrudnionych w sądownictwie powszechnym, które odbyło się w dniu 22.06.2015 roku w Katowicach.

Na spotkaniu omówiono następujące kwestie:

  • postępy w pracach nad nowelizacją ustawy o kuratorach,
  • organizację pracy kuratorów,
  • zagrożenia wynikające z wykonywanych czynności w terenie,
  • ochrony kuratorów jako funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania czynności w terenie,
  • ochrony zdrowotnej związanej z ekspozycją zawodową,
  • zainicjowania działań zmierzających do wpisania zawodu kuratora na listę zawodów wykonywanych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze,
  • wstrzymania awansów, braku waloryzacji oraz podwyżek wynagrodzeń

Strona związkowa w kwestiach finansowych kładła nacisk na premiowanie i awansowanie kuratorów wykazujących się efektywnością i nakładem pracy, podnoszeniem kwalifikacji i wykształcenia a nie tylko jej stażem zawodowym. Omówiono również kwestie przepływu informacji pomiędzy pionami kurateli w  ramach działających w sądach systemów informatycznych. Poruszono kwestię dot. rażących dysproporcji w obciążeniu pracą w poszczególnych okręgach sądowych. Zwrócono uwagę na potrzebę inicjowania działań zmierzających do  uregulowania statusu kuratorów rodzinnych i nieletnich w wykonywaniu orzeczeń.  Omówiono kwestię wprowadzenia kadencyjności kierowników oraz ich faktycznej roli adekwatnie do prezentowanych przez ministerstwo oczekiwań oraz nowelizowanych przepisów. Podjęto  również temat dążenia do rzeczywistej poprawy funkcjonowania sekretariatów kuratorskich.  Ponowiono żądanie rzetelnego konsultowania ze środowiskiem kuratorskim wszystkich aktów prawnych a zwłaszcza dotychczasowego nie uwzględniania uwag i propozycji przedstawianych przez środowisko kuratorskie.

Ze strony ministerialnej uzyskano zapewnienie dopracowania aktów prawnych związanych z  ochroną zdrowia kuratorów w zakresie zdarzeń związanych z bezpośrednią ekspozycją zawodową ( narażenie na ryzyko zarażenia wirusami HIV, WZW typu B i C, gruźlica i inne ). W tym zakresie zostaliśmy poinformowani, iż prowadzone już były rozmowy z Ministrem Zdrowia Marianem Zembalą i do dopracowania pozostały szczegóły określane mianem „ścieżki dostępu do diagnozy” do wyspecjalizowanych placówek leczniczych. Minister zadeklarował, że przedsięwzięcie to zostanie sfinalizowane do końca sierpnia br. Przedstawiciele resortu zapewnili również, że będą prowadzone działania zmierzające w stronę uświadomienia rangi kuratora sądowego funkcjonariuszom MSWIA a także udzielania kuratorom pomocy i ochrony w czasie wykonywania obowiązków służbowych. W tym celu w ramach projektu „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego” wprowadzony zostanie panel tematyczny poświęcony m.in. współpracy, odpowiedzialności i podmiotowego traktowania kuratorów sądowych. Przedstawiciele ministerstwa zwrócili również uwagę na konieczność sprawnego zarządzania organizacją pracy kuratorów zawodowych w ramach działań podejmowanych przez kuratorów okręgowych i prezesów sądów w celu ujednolicania praktyk dotyczących równomiernego obciążenia obowiązkami. Strona ministerialna ponadto oświadczyła, że w obecnej sytuacji ze względu na ograniczenia etatowe a także uregulowania zawarte w ustawie o kuratorach nie ma możliwości na szybkie i sprawne przesunięcia etatów pomiędzy poszczególnymi okręgami. Uzyskano natomiast zapewnienie, że każdy etat, który zostanie zwolniony w okręgach mniej obciążonych pracą zostanie przeniesiony do okręgów o najwyższych wskaźnikach obciążeń. W kwestiach finansowych podjęto temat braku waloryzacji i konieczności wzrostu wynagrodzeń w  szczególności w kontekście wzrostu ilości obowiązków służbowych oraz kosztów ponoszonych przez kuratorów w ramach dojazdu do podopiecznych. W tym zakresie zostaliśmy poinformowani, że jest szacowana kwota 2 mld zł na podwyżki w całej sferze budżetowej natomiast nie ma jeszcze decyzji dotyczących szczegółowego podziału tych środków. Przedstawiciele resortu zapewniali, iż w przedmiocie konieczności podnoszenia wynagrodzeń ich stanowisko od wielu lat jest jednoznaczne pozytywne dla środowiska kuratorskiego. Z uwagi na fakt, iż Pan Minister nie posiadał szczegółowej wiedzy w tym temacie zlecił udzielenie odpowiedzi w tym zakresie dyrektorowi departamentu budżetu. Obecny m.in. na spotkaniu Naczelnik p. Krzysztof Mycka udostępnił kuratorom pisemne stanowisko DWOiP regulujące m.in. kwestie dot. dodatku terenowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.