Prośba do Prezydenta Andrzeja Dudy

Katowice, dnia 3 listopada 2020 r.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 Szanowny Panie Prezydencie,

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z uprzejmą prośbą o pilną interwencję dotyczącą projektu z dnia 14 lipca 2020 r. Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich (RD145) w zakresie podwyższenia mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz aplikantów kuratorskich.

Przedmiotowy projekt stanowi realizację zawartego w dniu 4 lipca 2019 r. porozumienia Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego z Przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury i obejmuje wzrost wynagrodzeń tych grup zawodowych w roku bieżącym.

Podkreślenia wymaga fakt, że środki potrzebne na ten cel są w pełni zabezpieczone w tegorocznym budżecie sądów powszechnych. Zgodnie z Protokołem ustaleń nr 25/2020 posiedzenia Rady Ministrów w dniu 13 października 2020 r. (RM-000-25-20) projekt Rozporządzenia został przyjęty z trybie obiegowym i skierowany do podpisu przez Prezesa Rady Ministrów. Od tego momentu upłynęły trzy tygodnie, a projekt nadal nie jest podpisany. Czas na zakończenie procedowania i wypłacenie zaległych zobowiązań wobec kuratorów się kończy. Wywołuje to ogromne zaniepokojenie strony społecznej i całego środowiska kuratorskiego.

W związku z powyższym organizacja związkowa prosi o pilne podjęcie działań w tej sprawie, ponieważ wobec wszystkich pozostałych grup zawodowych w sądownictwie porozumienie z dnia 4 lipca 2019 r., o którym mowa powyżej, zostało już w pełni zrealizowane. Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z § 3 przedmiotowego projektu rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, co oznacza, że musi zostać ogłoszone do dnia 30 listopada, aby wejść w życie w roku bieżącym.

Z poważaniem,
Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej
NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

[-] Edyta Odyjas