PROBLEM: BADANIA Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY W OKRESIE EPIDEMII

W tej trudnej sytuacji trzeba sobie pomagać i być wyrozumiałym i szukać rozwiązań, które w jak największym stopniu zminimalizują negatywne skutki dla pracowników.

W przypadku braku możliwości wykonania badań okresowych należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:

– art. 229 Kodeksu pracy: [§ 3] Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. [§ 4] Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Zgodnie z § 1 Rozp. MPiPS z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Podsumowując: [1] pracownik dostaje skierowanie, zgłasza chęć badania – jego wykonanie jest niemożliwe w danej chwili; [2] informuje pracodawcę – dla celów dowodowych na e-mail lub na piśmie i  jeśli ten nie zapewni badań, [3] należy złożyć pisemne oświadczenie pracownika do pracodawcy, że w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia badań i zgłoszeniem tego faktu pracodawcy, oraz nie zapewnieniem innej placówki pracownik uznaje, że czas do momentu przeprowadzenia badań jest czasem pozostającym w związku z ich przeprowadzaniem i zostanie uznany za nieobecność usprawiedliwiona płatną.

Należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z przepisami pracownik ma prawo do wynagrodzenia nie za czas wykonywania badań, ale czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami, który w tej sytuacji jest dłuższy niż normalnie.

Apelujemy do pracodawców o stosowanie się do tych przepisów.