Podsumowanie spotkania zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy

Podsumowanie spotkania zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

W dniu 28 listopada 2018 r. Zespół pracował nad przesłanym wcześniej przez MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa dokumentem opracowanym wspólnie z niżej wymienionymi osobami, zawierającym proponowane rozwiązania.

Żywiołowa dyskusja dotyczyła:

  • procedury naboru na wolne stanowisko,
  • drogi awansu,
  • długości stażu urzędniczego,
  • kadencyjności funkcji kierownika oraz sposobu naboru na tę funkcję.

Najbardziej spornym zagadnieniem był w gruncie rzeczy tzw. słowniczek pojęć mający znaleźć się w przyszłej ustawie. Problem stanowi bowiem wymóg bardzo dokładnego i rzetelnego uregulowania oraz opisu definicji dotyczących naboru wewnętrznego, czyli drogi awansu oraz otwartego konkursu na wolne stanowisko. Zastosowane rozwiązania nie mogą bowiem być narażone na zarzut niekonstytucyjności, ponieważ zostaną odrzucone na dalszym etapie legislacyjnym. Język prawny (w którym pisane są akty normatywne) jest językiem wymagającym, który „rządzi” się innymi prawami. Osoby, które nie zajmują się pisaniem aktów prawnych, mogą mieć problem ze zrozumieniem zastosowanych technik. Dodatkowo zależy nam na tym, aby nowa ustawa była napisana szczegółowo, tzn. aby nie dopuszczała do niewłaściwej interpretacji. W związku z tym pilnujemy, aby przedstawiane przez nas propozycje uwzględniały zasady pisania aktów prawnych (m. in. zasady techniki legislacyjnej). Dlatego też, postanowiliśmy zaproponować Zespołowi przedstawienie bardziej szczegółowego opisu dotyczącego wykorzystania „wolnego stanowiska” w pierwszej kolejności do awansu pracowników, a dopiero w następnej kolejności – jako otwarty konkurs na określone stanowisko. Z powyższym wiąże się nierozerwalnie kwestia tzw. przeniesienia (obecnie dokonywanego w niektórych sądach na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych). Przeniesienie takie mogłoby dotyczyć wyłącznie równorzędnego stanowiska, aby nie otwierać drogi do „omijania” procedury awansu dostępnej dla wszystkich zainteresowanych pracowników. Odnosimy wrażenie, iż zaproponowane rozwiązania były przedstawione Zespołowi być może w zbyt mało przystępnej formie. Dlatego też „idea” tych rozwiązań pozostaje aktualna, natomiast musimy ująć ją innymi słowy lub przedstawić dodatkowe uzasadnienie.

W naszych propozycjach przedstawiliśmy podział na trzy grupy zawodowe. Ze strony Zespołu padła akceptacja dla takiego nazewnictwa, jednak pod warunkiem dwóch grup i jednej podgrupy, czyli grupa korpusu urzędniczego zawierałaby pion specjalistów administracyjnych. Pozornie rozwiązanie takie niewiele zmienia, jednak będziemy odnosić taką możliwość do dalszych przepisów ustawy, ponieważ ważnym celem jest liczenie tzw. średniej etatowej w stosunku do sędziego wyłącznie z grupy urzędników oraz uzależnienie ilości etatów „administracyjnych” od wielkości jednostki.

Od członków Zespołu otrzymaliśmy już wstępne materiały, które posłużą nam do opracowania „siatki stanowisk” oraz określenia konkretnych stanowisk specjalistycznych, tak, aby wyeliminować obecnie występujące nadużycia w postaci tworzenia fikcyjnych w gruncie rzeczy stanowisk specjalistycznych. Najbardziej optymalnym narzędziem wydaje się być sięgnięcie do faktycznie wykonywanych przez pracowników czynności służbowych i na podstawie tej wiedzy stworzenie odpowiednich stanowisk. Należy jednocześnie uwzględnić tzw. stanowiska pojedyncze, które występują tylko w niektórych jednostkach ze względu na wykonywane w nich działania. Proces ten jest złożony i pracochłonny, jednak uważamy, że w przeciwieństwie do wartościowania, jest najbardziej rzetelnym narzędziem opracowywania „siatki stanowisk”.

            Przedstawiciele Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych wyrazili obawy o zbyt duże skutki finansowe, które spowodują zakwalifikowanie obecnych stanowisk woźnego sądowego i sekretarki, do grupy urzędniczej. Stanowczo stwierdziliśmy jednak, że w przypadku braku odpowiedniego uregulowania w ustawie, będziemy reprezentować pracowników na tych stanowiskach w sprawie ustalenia stosunku pracy na podstawie art. 18(3c) kodeksu pracy („Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości”). Zespół wstępnie przychylił się do uporządkowania tej kwestii. Do dalszych prac pozostaje kwestia wymogów dla takich pracowników oraz oczywiście wykonywania odpowiednich czynności – takich samych czy zbliżonych jak osoba na stanowisku urzędniczym.

Zespół zaakceptował nasze propozycje dotyczące odejścia od stanowiska protokolanta sądowego, które w gruncie rzeczy jest stanowiskiem fikcyjnym, ponieważ osoby zajmujące owe stanowisko wykonują czynności wychodzące poza zakres wyłącznie protokołowania. Zgoda nastąpiła także w kwestii rozdzielenia stanowisk informatycznych na techniczne (pomoc doraźna dla pracowników w kwestiach bardziej technicznych) i ogólne (specjalistyczne). Kadencyjność funkcji kierownika także spotkała się z akceptacją. Pozostaje jeszcze kwestia doprecyzowania wymogów i procedury z uwzględnieniem różnić w wyborze kierownika wydziału i oddziału oraz tzw. kierowników komórek jednoosobowych.

Na kolejnym spotkaniu, które wstępnie wyznaczono na dzień 17.12.18 r., zaproponowano, aby poruszyć kwestie dotyczące:

  • dyżurów aresztowych, rodzinnych, itp.,
  • oceny pracowniczej,
  • czas pracy,
  • wynagrodzenie

Powyższe jednak, uzależnione jest także od zgromadzonych przez nas informacji i dokumentów, na podstawie których będziemy mogli opracować bardziej szczegółowe propozycje.

Podziękowania za współpracę w tworzeniu wszystkich dokumentów dla: Edyty Odyjas, Paulina Krysztofiak-Żuk, Anety Kogut, Aleksandry Brzezińskiej, Dariusza Kadulskiego, Liliany Solarz, Roberta Zasady, Majki Jagielak, Barbary Chrobak oraz dyrektorów: Marty Ziarek, Rafała Turka, Bogdana Siarki.

Informujemy również, że podczas spotkania w dniu 28 listopada, w którym uczestniczyli: przewodniczący NSZZPWS RP Piotr Domański i przewodnicząca ZZPWS RP Iwona Idzikowska-Nałęcz, zostali oni zaproszeni w imieniu w/w grupy osób  przez Przewodniczącą Edytę Odyjas do ścisłej współpracy nad założeniami.