Podsumowanie prac nad projektem założeń do nowej ustawy

Podsumowanie spotkania Zespołu
ds. opracowania projektu założeń
projektu ustawy o pracownikach sąd
ów i prokuratury

26 lutego 2019 r. odbyło się ostatnie spotkanie Zespołu powołanego zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 194 i 308).  Podczas posiedzenia, stali Członkowie Zespołu w osobach:

  • Pani Doroty Szarek – drugiego zastępcy przewodniczącego Zespołu,
  • Pani Urszuli Klejnowskiej-Mosiołek – sekretarza Zespołu,
  • Pana Krzysztofa Petryny,
  • Pani Beaty Sobieraj-Skoniecznej,
  • Pani Jolanty Żurawskiej-Poniewierki,
  • Pani Renaty Makowieckiej,
  • Pana Piotra Domańskiego,
  • Pani Marty Ziarek,
  • Pana Bogdana Siarki,
  • oraz Pana Rafała Turka,

przyjęli, początkowo przez aklamację, jednak ostatecznie z jednym głosem odrębnym, Uchwałę o zakończeniu prac Zespołu. Uchwała, po poprawce, wskazuje na fakt, iż w związku z już rozpoczętymi pracami nad projektem ustawy należy zakończyć pracę nad założeniami oraz odstąpić od ich procedowania. Ponadto, w związku z tym, iż Zespół nie zakończył jednoznacznie prac nad wszystkimi elementami dotyczącymi ustawy, jak i aktów wykonawczych, postanowiono, iż materiały Zespołu będą stanowiły niewiążące propozycje będące materiałem pomocniczym przy pracach legislacyjnych nad projektem ustawy.

W związku z powyższym, eksperci reprezentujący „Solidarność”, w imieniu Członków stanowiących stronę społeczną Zespołu, złożyli na ręce Przewodniczącej Zespołu projekt założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, który został opracowany na podstawie dotychczasowych prac Zespołu, w tym danych przedstawionych Członkom Zespołu oraz przy uwzględnieniu głosów wszystkich Członków. Należy podkreślić, iż Zespół nie opracował dotychczas projektów aktów wykonawczych, w związku z czym zakres tych aktów został sformułowany przez stronę społeczną w złożonych założeniach.

Ponadto, związki zawodowe zostały zapewnione o korzystności zapisów projektowanej ustawy. Sekretarz Zespołu wstępnie określiła termin konsultacji publicznych projektu ustawy, jako termin kilkutygodniowy. Ze swojej strony zapewniamy, że będziemy uważnie śledzić proces legislacyjny projektu ustawy oraz dokładnie go analizować i zgłaszać ewentualne uwagi w trakcie trwania konsultacji publicznych.

PROJEKT ZAŁOŻEŃ

senior manager is Giving a lot of work