PO RAZ KOLEJNY PYTAMY MS O ŚRODKI NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW

Katowice, dnia 24 sierpnia 2022 r.

 

Szanowny Pan
Michał Woś
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,

nawiązując do spotkania w dniu 5 lipca 2022 r. i w związku z przewidzianym kolejnym spotkaniem dotyczącym negocjacji w sprawie nagród dla pracowników sądów Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury informuje, że w wielu jednostkach sądownictwa powszechnego uruchomione zostały oszczędności, wypłacone pracownikom w formie nagród i dodatków specjalnych. Jednak niektórzy pracodawcy informowali
stronę społeczną o braku możliwości wypłacenia nagród z oszczędności własnych z powodu utrzymania przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakazu wydatkowania środków na ten cel. Dlatego też organizacja związkowa zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy taka decyzja rzeczywiście została podjęta przez władze resortu i przekazana do wiadomości pracodawcom.
W ocenie strony społecznej środki z oszczędności powinny być uruchomione w trybie pilnym przez pracodawców i wydatkowane z uwzględnieniem art. 27 ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych, tj. zgodnie z obowiązującym w danej jednostce regulaminem przyznawania nagród pracownikom albo na podstawie uzgodnień pracodawców ze związkami zawodowymi.

Dodatkowo organizacja związkowa wnosi o rozliczenie przez Ministerstwo Sprawiedliwości oszczędności pochodzących z wolnych etatów oraz absencji sędziowskich, asesorskich i referendarskich za pierwsze półrocze i przekazanie tych środków sądom z przeznaczeniem na nagrody dla specjalistów OZSS, kuratorów zawodowych, asystentów sędziego, urzędników sądowych i innych pracowników.

Organizacja związkowa podkreśla, że obecna bardzo wysoka inflacja (dane z sierpnia br.: 9,3% – inflacja bazowa, 15,6% – inflacja konsumencka), stale rosnące koszty utrzymania i dramatyczny wzrost kosztów zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w połączeniu z nieznacznym wzrostem wynagrodzeń zasadniczych (dużo poniżej rzeczywistego poziomu inflacji) i ustawowym ograniczeniem możliwości podjęcia dodatkowego zatrudnienia spowodowały gwałtowne realne zubożenie pracowników, a w konsekwencji znaczne pogorszenie warunków życia. Możliwość otrzymania jakichkolwiek dodatkowych środków finansowych pozwoli chociaż w minimalnym stopniu złagodzić skutki wskazanych okoliczności. Z tych względów strona społeczna wnosi o pilne przekazanie wyżej wymienionych środków pracodawcom, aby mogły jak najszybciej trafić do pracowników.

W związku z powyższym organizacja związkowa przedstawia następującą propozycję zasad podziału środków na szczeblu ministerialnym na nagrody półroczne dedykowanych pracownikom sądów, a pochodzących z wolnych etatów oraz absencji sędziowskich, asesorskich i referendarskich:
I. Podział środków powinien nastąpić w równej kwocie na każdy etat (obsadzony na
dzień 30 czerwca 2022 r.) we wszystkich sądach i we wszystkich grupach zawodowych.
II. Na poziomie apelacji równe naliczenie na każdy etat (obsadzony na dzień 30 czerwca
2022 r.) dla wszystkich sądów w apelacji i przekazanie środków w tej wysokości do
poszczególnych jednostek niższego szczebla.
III. Środki w poszczególnych sądach zostają podzielone zgodnie z obowiązującym w danej jednostce regulaminem przyznawania nagród pracownikom albo na podstawie uzgodnień pracodawców ze związkami zawodowymi.

Z poważaniem,

Przewodnicząca Komisji MOZ 
NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury