Pismo do MS dot. wyznaczania dni wolnych w sądach

                                                                                               Katowice, 9 maja 2024 r.  

Nr-2/09/05/24 

Szanowny Pan 

Adam Bodnar 

Minister Sprawiedliwości 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury informuje, że otrzymuje wiele sygnałów od pracowników sądów wyrażających niezadowolenie w związku z odgórnym ustalaniem dla całej apelacji dni wolnych od pracy przypadającymi między poszczególnymi dniami świątecznymi/wolnymi z obowiązkiem odpracowania w sobotę. Z informacji, do których dotarła organizacja związkowa, wynika, że to rozwiązanie jest następstwem centralizacji służb informatycznych i ma na celu zapewnienie stałej obsługi informatycznej sądów w danej apelacji. Natomiast efektem ubocznym takiej organizacji pracy jest nadmierne obciążenie psychofizyczne pracowników części sądów okręgowych i rejonowych, którzy na skutek powyższych ustaleń muszą odpracowywać dzień wolny w sobotę, nawet dwukrotnie w ciągu jednego miesiąca, co powoduje brak możliwości odpoczynku i właściwej regeneracji sił. W przeciwieństwie do pracowników zatrudnionych na stanowiskach informatycznych zdecydowana większość załogi nie ma możliwości wykonywania swojej pracy zdalnie, co pozwoliłoby na częściowe zmniejszenie obciążenia psychofizycznego w tym okresie.
W związku z powyższym strona społeczna wnosi o odejście od praktyki wyznaczania w sądach wszystkich szczebli dni wolnych od pracy przypadających między poszczególnymi dniami świątecznymi/wolnymi z obowiązkiem odpracowania w sobotę, albowiem stwarza to więcej problemów niż przynosi korzyści. Natomiast osoby, które planują zorganizowany wypoczynek podczas tzw. długich weekendów, uwzględniają konieczność złożenia wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego pomiędzy dniami wolnymi już w planie urlopów (jeżeli funkcjonuje w danej jednostce) i składają odpowiednie wnioski w tym zakresie. 

Organizacja związkowa prosi o przesłanie odpowiedzi na powyższe drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl

                                                                            Z poważaniem 

                                                                     Zastępcy Przewodniczącej Komisji

                                                                                          MOZ NSZZ “Solidarność”

                                                                                       Pracowników Sądownictwa i Prokuratury