PISMO DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI WS. EZD

Katowice, dnia 18 stycznia 2024 r.

Nr-2/18/01/24

 

Szanowny Pan
Adam Bodnar
Minister Sprawiedliwości

 

 Szanowny Panie Ministrze,

w związku z coraz liczniejszymi zgłoszeniami od pracowników sądów dotyczącymi wprowadzenia systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się o przyjrzenie się przedstawionej niżej sytuacji i podjęcie odpowiednich działań zmierzających do poprawy funkcjonowania systemu EZD w sądach lub podjęcie decyzji o wycofaniu tego systemu z użytkowania.

Najczęściej wymienianym problemem jest brak kompatybilności EZD z pozostałymi systemami teleinformatycznymi funkcjonującymi w sądach oraz brak odpowiedniego (stacjonarnego, stanowiskowego) przeszkolenia pracowników mających wykonywać czynności w tym systemie. Wprawdzie EZD został stworzony na potrzeby administracji publicznej i z udziałem samych urzędników, jednak sąd jest instytucją bardzo specyficzną, mocno sformalizowaną i wymagającą indywidualnego podejścia. W zgłoszeniach, które otrzymuje strona społeczna, pojawiają się głosy o konieczności dostosowania systemu EZD w taki sposób, aby wykonywanie poszczególnych czynności nie budziło wątpliwości. Obecnie każda jednostka sądownictwa testująca to oprogramowanie nie mogąc otrzymać pomocy, szuka rozwiązań na własną rękę metodą prób i błędów. Pochłania to niepotrzebnie dużą ilość czasu i nie zawsze kończy się powodzeniem, co w sytuacji ogromnych problemów kadrowych w bardzo wielu sądach powoduje dodatkowe utrudnienia i opóźnienia w realizowaniu podstawowych zadań. Niekompatybilność EZD z innymi systemami, na których pracują urzędnicy sądowi, rodzi konieczność wykonania szeregu dodatkowych czynności. Natomiast Biura Podawcze, na które nałożono obowiązek digitalizacji wpływającej korespondencji i wprowadzania jej do EZD, nie będą w stanie czasowo wywiązywać się ze swoich obowiązków, również ze względu na braki kadrowe. Kolejny raz okazuje się, że postępująca informatyzacja sądów, zamiast przyspieszać, spowalnia pracę, generuje dodatkowe problemy i obciążenie pracowników.

Organizacja związkowa uzyskała także informacje, że podczas spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformowano o ofercie Instytutu NASK dotyczącej przeszkolenia stacjonarnego po kilka osób w każdej apelacji, które następnie miałyby szkolić pracowników we wszystkich sądach danej apelacji. W ocenie strony społecznej szkolenie takie miałoby sens tylko w przypadku, jeżeli pracownik Instytutu był wcześniej zatrudniony w sądownictwie i jest zaznajomiony z pracą w sądzie. Ponadto przeszkolenie kilku osób w danej apelacji będzie wiązało się z oderwaniem tych pracowników od ich codziennych zadań na dłuższy czas i przerzuceniem wykonywania obowiązków nieobecnego pracownika na innych pracowników, którzy są i tak bardzo obciążeni pracą z uwagi na braki kadrowe, o których strona społeczna wspominała wcześniej.

Mając na uwadze powyższe organizacja związkowa zwraca się z prośbą o interwencję w tej sprawie i poinformowanie o podjętych działaniach drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ps-solidarnosc.org.pl

­                                                                             Z poważaniem,

Komisja MOZ NSZZ “S” 
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

Odpowiedź MS na nasze pismo: Odpowiedz-MS-DKO-V.054.2.2024-z-6.05.2024-r.-dot.-EZD.pdf