Panel ekspercki „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości”

Dzisiaj w Warszawie uczestniczymy w panelu eksperckim w związku z realizowanym na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez IBC GROUP Central Europe Holding S.A. badaniem ewaluacyjnym pn. „Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników wymiaru sprawiedliwości”. Projekt ma na celu zapewnienie dostosowania oferty szkoleń do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jak poinformowano, dotychczas zrealizowano ogólnopolskie badanie ankietowe pracowników wymiary sprawiedliwości, a także serię dyskusji grupowych z kadrą sądów i prokuratur i wywiadów indywidualnych z osobami piastującymi kierownicze stanowiska w tych instytucjach. Ostatnim elementem procesu badawczego jest panel ekspercki, na którym zaproszeni eksperci będą dyskutować na temat dotychczasowych wniosków z badania. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane zaproszonym uczestnikom wnioski z badania, a także propozycje rekomendacji, które poddane zostaną krytycznej ocenie zaproszonych specjalistów.