OŚWIADCZENIE

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa informuje, że nasza organizacja związkowa nie popierała i nie popiera wprowadzania systemów punktacji za pracę w żadnym z sądów – w tym także w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum. Akceptacja tego rodzaju systemów nie była i nie mogła być wyrażona w żadnym z pism kierowanych przez Komisję Międzyzakładową. Należy podkreślić, że właśnie to zagadnienie było poruszone jako pierwsze po zawiązaniu się NSZZ „S” PS w ww. Sądzie, ponieważ zajmujemy się tą kwestią od 2013 roku. Wówczas po przeprowadzeniu analiz prawnych i przedstawieniu Ministrowi Sprawiedliwości stosownej dokumentacji wraz z opinią prawną, tego rodzaju regulacje wewnętrzne zostały jednoznacznie uznane za niedopuszczalne w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Stanowisko MS w tej sprawie znajduje się na naszej stronie internetowej.

Dlatego też od samego początku nasza organizacja związkowa była przeciwna funkcjonowaniu takich uregulowań w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum i wyrażała negatywną opinię wobec systemu punktacji. Aby we właściwy, formalny sposób odnieść się do przedmiotowego zagadnienia organizacja wystąpiła do pracodawcy o szczegółowe informacje w tym zakresie, ponieważ dotychczas funkcjonującej w tej jednostce organizacji związkowej nie udało się skutecznie zmienić tego stanu rzeczy. Teraz kiedy dwa związki stanowiły większą siłę, postanowiliśmy podjąć temat na nowo. Od wielu tygodni trwały rozmowy z pracodawcą (który stał na stanowisku utrzymania dotychczasowych zasad) oraz od niedawna z KNSZZ „Ad Rem” (wcześniej Związkiem Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu) w celu wypracowania wspólnego stanowiska. W trakcie rozmów podejmowano próby stworzenia regulacji nienaruszającej obowiązujących przepisów i jednocześnie będącej kompromisem pomiędzy bardzo odmiennymi oczekiwaniami pracodawcy i pracowników, których obydwa związki reprezentują.

Wobec tego nasza organizacja tym bardziej jest zaskoczona publicznym wystąpieniem drugiego związku zawodowego. Koordynatorzy MOZ NSZZ „S” PS byli przekonani, że prowadzone rozmowy zmierzały ku pozytywnemu końcowi, ponieważ stanowiska obu organizacji w ostatnich dniach były w zasadzie tożsame. Informacje przekazywane przez KNSZZ „Ad Rem” o tym, że nasza organizacja związkowa wydawała jakiekolwiek przychylne stanowiska w sprawie systemu punktacji lub dotychczasowych zasad przydzielania nagród są nieprawdziwe i mogą być uznane za pomówienie. W tym miejscu zwracamy się z wnioskiem do zarządu KNSZZ „Ad Rem” o sprostowanie przedmiotowej informacji podanej do publicznej wiadomości.

Komisja Międzyzakładowa

MOZ NSZZ “Solidarność”

Pracowników Sądownictwa