Odpowiedź MOZ NSZZ “S” PSiP na list Prokuratora Krajowego z 20.03.2024 r.

Kraków, dnia 21 marca 2024 r.

Szanowny Pan

Dariusz Korneluk

I Zastępca Prokuratora Generalnego

Prokurator Krajowy

 

 

Szanowny Panie Prokuratorze,

w odpowiedzi na Pana list z dnia 20 marca 2024 roku, skierowany do wszystkich prokuratorów, asesorów, asystentów, urzędników i pracowników prokuratury, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury gratuluje objęcia zaszczytnego stanowiska Prokuratora Krajowego i jednocześnie wyraża gotowość do podjęcia współpracy, w tak trudnym zadaniu, jakie stoi przed Panem, a mającym duże znaczenie dla ponad ośmiu tysięcy pracowników prokuratury, jakimi są asystenci, urzędnicy i inni pracownicy prokuratury.

Organizacji związkowej bliski sercu jest cel poprawy bytu materialnego, warunków pracy
i godności zatrudnionej kadry urzędniczej, co związane jest z przywróceniem też dialogu, wzajemnego szacunku wśród zatrudnionej kadry i standardów praworządności. Jako organizacja działająca od lat w wymiarze sprawiedliwości głęboko wierzymy, że Pana doświadczenie zawodowe na wszystkich szczeblach służby prokuratorskiej, pozwoli Panu na odbudowanie zaufania i przywrócenie społeczeństwu sprawnie funkcjonującej prokuratury zatrudniającej profesjonalną dobrze wyszkoloną kadrę.

Dotychczasowy brak zainteresowania kompleksowym i odpowiedzialnym zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi prokuratury doprowadził do sytuacji, iż wiele wartościowych, dobrze przygotowanych pracowników z ciężkim sercem opuściło szeregi prokuratury, szukając lepiej płatnej pracy w innych dziedzinach gospodarczych w celu zapewnienia bytu swoim rodzinom.

Organizacja związkowa w pełni zgadza się z Pana słowami, że „powołanie do służby na kluczowych stanowiskach w prokuraturze osób, dla których idee demokratycznego państwa prawnego, niezależnej prokuratury i etosu zawodu są wartościami niekwestionowanymi i które swoimi czynami oraz wyborami udowodniły, że wartości te nie są dla nich pustosłowiem” pozwoli na przywrócenie wiary, że powszechne jednostki organizacyjne prokuratury mogą być dobrze zarządzane przez osoby, dla których zjawisko mobbingu jest niedopuszczalne. Przez ostatnie osiem lat pracownicy prokuratury zarządzani byli strachem poprzez m.in. inicjowanie przez osoby na stanowiskach kierowniczych bezpodstawnych postępowań wyjaśniających,
a wszystko po to, aby wymusić podporządkowanie i uległość. Proces przywracania wiary, że jednostką prokuratury można zarządzać z szacunkiem i poprzez dialog będzie procesem długotrwałym, ale organizacja związkowa wyraża gotowość pomocy w rozwiązywaniu napotkanych problemów.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa
i Prokuratury działająca na terenie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury od lat czyni starania związane z poprawą bytu materialnego zatrudnionych pracowników, odnosząc w tym zakresie czasem mniejsze, czasem większe sukcesy. Jest nam niezmiernie miło przyjąć słowa Pana Prokuratora o poważnym traktowaniu publicznych deklaracji
o podjęciu kroków zmierzających do rozwiązania narastającego od lat problemu niskich zarobków kadry urzędniczej. Pozyskane dane, już tylko z części jednostek organizacyjnych wskazują,
że praca w prokuraturze nie pozostaje w zainteresowaniu ludzi młodych z uwagi na brak perspektyw związanych z godziwym wynagrodzeniem. Kadra zatrudniona w jednostkach organizacyjnych prokuratury starzeje się i nie ma komu przekazać swoich obowiązków.
Z otrzymanych danych w ramach informacji publicznej z 49 jednostek organizacyjnych wynika, iż na 7001 osób zatrudnionych w prokuraturach, aż 4534 osoby to kadra urzędnicza, 1273 to pracownicy obsługi i 1066 asystenci prokuratora, przy czym osób ze stażem ponad 20-letnim wśród urzędników – 651 osób zatrudnionych jest w stawce pomiędzy 4242 zł a 5437 zł brutto, co daje – po obowiązkowych potrąceniach – netto kwoty od 3096,66 zł do 3969,01 zł. Takie same stawki otrzymuje 497 pracowników obsługi i 29 asystentów. Mając na uwadze poważne traktowanie pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, nasza organizacja związkowa w dniu 11 marca 2024 roku przedstawiła Panu Ministrowi Sprawiedliwości Adamowi Bodnarowi stanowisko w zakresie zmian systemowych mających na celu poprawę oraz ustabilizowanie zatrudnienia i wynagrodzenia dla grupy około 1400 osób zatrudnionych na stanowisku asystenta prokuratora. Pokładamy nadzieję, że uda się Panu Prokuratorowi zapoznać z naszym stanowiskiem i wspólnie wypracujemy satysfakcjonujące rozwiązania dla wszystkich stron. Organizacja związkowa zdaje sobie sprawę, że lata zaniedbań nie uda się rozwiązać przy okazji prac nad budżetem na przyszły rok, ale liczy na podjęcie dialogu i wprowadzenie systemowych zmian, które pozwolą zatrzymać pracowników w strukturach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Organizacja związkowa pragnie zwrócić uwagę Pana Prokuratora na konieczność podjęcia prac związanych ze zmianą rozporządzenia normującego stanowiska i szczegółowe zasadny wynagradzania urzędników i innych pracowników z uwagi na od lat nieaktualizowane stanowiska (np. palacz c.o., operator urządzeń elektronicznych/powielających czy telefonista), a także wprowadzoną znaczną rozpiętość w zakresie ustalonych tzw. widełek płacowych (3 600 zł – 15 000 zł), które w ujęciu całego kraju powodują znaczne dysproporcje płacowe na tych samych stanowiskach i przy tym samym zakresie obowiązków zatrudnionej kadry. Organizacja związkowa zwraca uwagę, że zdecydowana większość zatrudnionej kadry plasuje się bliżej dolnej granicy tych „widełek” np. młodszy referent od 3937 zł do 8 477 zł, co stanowi odpowiednio 2874 zł i 6188,20 zł wpływu na konto (średnia cena za metr mieszkania w kraju w 2023 roku wynosiła 10620 zł.m2). Nie oczekujemy kolejnego zwiększenia „widełek płacowych”, tylko oczekujemy zmian wynagradzania pracowników na podobnych zasadach, jakie stosowane są dla kadry orzeczniczej i jakie zostały przedstawione przez naszą organizację w zakresie asystentów, czyli systemu mnożnikowego, który będzie sprawiedliwy wobec wszystkich pracowników. Takie rozwiązanie zagwarantowałoby zarówno stabilność wynagrodzenia, zakończy coroczne fale protestów, gdyż każdy decydujący się na pracę
w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury już na początku swojej kariery wiedziałby jak będzie się kształtowało jego wynagrodzenie, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa
i Prokuratury w ostatnim czasie wykonała wstępną analizę uzyskanych w ramach dostępu do informacji publicznej danych w zakresie wynagrodzeń zasadniczych i widzi konieczność rozpoczęcia sygnalizowanych zmian od prac nad tym właśnie aspektem działania prokuratury. Zmiana powołanego zarządzenia zdecydowanie wpłynie w korzystny sposób na jakość życia zatrudnionej na stanowiskach nieorzeczniczych, pozwoli na zatrzymanie doświadczonych pracowników, a tym samym wyeliminuje cichą zasadę ustalania wynagrodzenia według kryteriów „lubię, nie lubię, obojętny”. Podnoszenie od lat pensji minimalnej powoduje znaczne spłaszczenie poziomu wynagrodzeń zasadniczych doświadczonych pracowników, co nie wpływa motywująco na pozostanie w szeregach powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur doświadczonej kadry, która oddając lata swojej pracy wymiarowi sprawiedliwości
z roku na rok, staje się uboższa.

Pracownicy powszechnych jednostek organizacyjnych poprzez swoje doświadczenie, profesjonalizm i opanowanie, nawet w sytuacjach kryzysowych lub w obliczu zmian organizacyjnych zapewniają pracę w sposób ciągły, bez uszczerbku dla stron, czy prowadzonych postępowań.

Konkludując, życzymy Panu Prokuratorowi siły, wytrwałości i determinacji
w przywracaniu prokuratury na drogę praworządności służąc pomocą w każdym aspekcie działania.

Z wyrazami szacunku

W imieniu i z upoważnienia Komisji MOZ

Pełnomocnik MOZ ds. pracowników prokuratury

MOZ NSZZ „Solidarność”

Pracowników Sądownictwa i Prokuratury