Odpis na ZFŚS za sędziów w stanie spoczynku

Pismem z dnia 8 stycznia 2019 r. wystąpiliśmy do Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości o informację czy zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za sędziego w stanie spoczynku powinien być odprowadzany w wysokości określonej w art. 5 ust. 2 (odpis podstawowy – 1.229,30 zł za każdego sędziego) czy też na zasadach określonych w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2018.1316 t.j.) – czyli zaledwie 204,88 zł.

W opinii organizacji związkowej brak jest podstaw stosowania takiej wykładni prawa, która pozwoliłaby stan spoczynku sędziego zdefiniować jako bycie rencistą lub emerytem, a odpis powinien być odprowadzany w wysokości określonej w art. 5 ust. 2 przywołanej ustawy – czyli 1.229,30 zł.

W przypadku odmiennej opinii organizacja związkowa zwróciła się o podanie podstaw do stosowania w tym zakresie art. 5 ust. 5 ustawy i uznania, że sędziowie w stanie spoczynku mogą być uznawani za rencistów i emerytów.

Jednocześnie zwróciliśmy się o podjęcie przez Ministerstwo Sprawiedliwości działań zmierzających do jednolitego stosowania we wszystkich sądach art. 5 ust. 2 ustawy w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

WAŻNE: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o zfśs, związek zawodowy jest jedynym podmiotem uprawnionym do wytoczenia powództwa o zwrot na rachunek funduszu należnych środków.