NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA INTERWENIUJE – BŁĄD W ROZPORZĄDZENIU

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, po dostrzeżeniu błędu legislacyjnego, związanego z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 485) zwróciła się w dniu 7 marca 2017 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości o wyjaśnienie:

  • dlaczego w ww. rozporządzeniu brak jest odpowiednika §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2015 r., poz. 54) stanowiącego o tym, że urzędnicy i inni pracownicy zatrudnieni w sądzie albo w prokuraturze, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych w tym rozporządzeniu dla stanowiska zajmowanego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być zatrudniani na tym stanowisku;
  • jakie pociąga za sobą skutki brak powyższego przepisu.

W odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości pismem z dnia 10 marca 2017 r. zapewniło, że brak przepisu w poprzedniej formie nie pociąga za sobą żadnych negatywnych skutków dla tych stosunków pracy, zaś samo wejście w życie rozporządzenia z dnia 3 marca 2017 r. nie wpływa na ustanie stosunku pracy osób, o których mowa w dotychczasowym §17.

Z odpowiedzi Ministerstwa nie wynika bezpośrednio informacja, że nowe regulacje nie spowodują także degradacji pracowników sądów.

Dostrzeżony błąd legislacyjny spowodował, że w niektórych sądach podjęte zostały działania zmierzające w kierunku weryfikacji poziomu wykształcenia pracowników w celu ewentualnej zmiany stanowisk na niższe wraz z obniżeniem wynagrodzenia lub rozwiązywania stosunków pracy.

Nasza organizacja związkowa cały czas monitoruje sytuację. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że Departament Legislacji w Ministerstwie Sprawiedliwości ma podjąć działania w celu naprawienia błędu i nowelizacji rozporządzenia.

Pismo MS ws. nowelizacji rozporządzenia - 20170310_DL-III-408-6-16.pdf