[NOWA USTAWA] Podsumowanie spotkania zespołu 17 grudnia 2018 r.

Podsumowanie spotkania zespołu
ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

W dniu 17 grudnia 2018 r. na posiedzeniu Zespołu zostały omówione poniższe zagadnienia:

  • w zakresie wynagrodzenia- fundusz premiowy i fundusz nagród,
  • w zakresie oceny pracowniczej- biurokratyczność i uciążliwość przeprowadzania formalnych ocen pracowniczych,
  • w zakresie nawiązania stosunku pracy- procedurę stażu urzędniczego,

Temat dyżurów aresztowych nie został omówiony.

Zespół wstępnie zaakceptował rozwiązanie polegające na wprowadzeniu „pewnego” funduszu premiowego, czyli takiego, którego środki będą zabezpieczane w planie finansowym. Ponadto, drugim najważniejszym składnikiem wynagrodzenia byłyby środki pochodzące z funduszu nagród.

Taki podział środków będzie porządkował składniki wynagrodzenia pracowników sądów. Premia będzie należna tak samo, jak wynagrodzenie zasadnicze, po spełnieniu przez pracownika skonkretyzowanych kryteriów. Strona związkowa do następnego spotkania opracuje i zaproponuje owe kryteria. W tym miejscu odbyła się burzliwa dyskusja, ponieważ w założeniach przedstawiliśmy odejście od dodatków specjalnych. Jedynym dodatkiem miałby być dodatek dla osoby zastępującej dyrektora sądu (było to uzasadniane dużą odpowiedzialnością takiego pracownika). Strona ministerialna Zespołu przy akceptacji części dyrektorów stoi na stanowisku, iż niezbędne jest istnienie dodatku zadaniowego dla pracowników, który byłby przyznawany szczególnie w sytuacji zwiększenia obowiązków pracowniczych. Jako związek zawodowy nie jesteśmy przekonani do tego rozwiązania. Obawiamy się bowiem, iż nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie opisać w przyszłej ustawie tej instytucji, aby wyeliminować występowanie nadużyć w postaci przyznawania dodatku bez uzasadnionych potrzeb. Ponadto podnieśliśmy, iż w momencie przyjęcia dodatku zadaniowego należy usunąć z założeń dodatek dla osób zastępujących dyrektora, ponieważ takie zastępowanie będzie po prostu kolejnym zadaniem, czyli będzie się kwalifikowało do ewentualnego dodatku zadaniowego. Ostateczne decyzje na ten temat zostaną podjęte po analizie całości materiału przez Zespół.

W czasie pomiędzy posiedzeniami Zespołu został wysłany do członków materiał dotyczący oceny pracowniczej polegający na tzw. feedbacku. Z powodu błędu organizacyjnego nasz związek nie otrzymał owych materiałów. W związku z powyższym zaznaczyliśmy, iż feedback jest jak najbardziej pożądany, natomiast to, czy będziemy mogli kompletnie odejść od formalnej oceny, zależy od tego, w jaki sposób będzie kształtowało się wynagrodzenie. Jeżeli bowiem ustawa zapewni systematyczne dostosowywanie wysokości wynagrodzenia do zmieniających się warunków społecznych, formalna ocena pracownicza nie będzie potrzebna, ponieważ ocena nie będzie mieć wpływu na wynagrodzenie. Będzie ona jedynie narzędziem komunikacji na linii przełożony-pracownik.

W tym miejscu dyskusji pojawiły się głosy, że mnożnikowy system wynagrodzenia napotka na opór zarówno w sądach, jak i prokuraturze. Ponadto, do dnia posiedzenia Zespołu nie otrzymaliśmy materiałów dotyczących obecnej siatki wynagrodzenia. Przedstawiciele biura zobowiązali się do przesłania owych materiałów jeszcze przed przerwą świąteczną. Na tej podstawie, na przyszłym posiedzeniu będzie podejmowana decyzja co do sposobu wynagradzania.

Ponownie dyskusja zeszła na temat zaproponowanych przez nas trzech grup stanowisk. Strona ministerialna uważa bowiem, iż specjaliści administracyjni (w tym: księgowa, specjalista kadr, specjalista ds. BHP) powinni być urzędnikami. Wcześniej jednak Zespół wspólnie stwierdził, iż na te stanowiska zatrudniane będą osoby bez stażu urzędniczego. Dlatego też stoimy na stanowisku, iż urzędnikami powinny być wyłącznie osoby pracujące na stanowiskach wspomagających pion orzeczniczy. Nie widzimy zasadności pełnienia urzędu przez specjalistów. Być może nie dostrzegamy jakiejś istotnej kwestii, dlatego też będziemy szeroko konsultować, jakie stanowisko ostatecznie zająć w tej kwestii.  Decyzja bowiem co do tego tematu nadal nie zapadła.

W odniesieniu do stażu urzędniczego Zespół podjął decyzję, iż staż winien trwać dłużej, a stażysta winien w tym czasie faktycznie pracować we wszystkich wydziałach danej jednostki. Długość stażu wstępnie określono na 9 miesięcy, z czego z 3 ostatnich miesięcy będzie możliwość „zwolnienia” przez dyrektora.

Ze strony związkowej padł postulat rozważenia zasadności wprowadzenia urlopu dodatkowego lub urlopu na poratowanie zdrowia, którego nie ma w przedstawionych założeniach. Członkowie Zespołu zostali poinformowani, iż temat zostanie omówiony na kolejnym spotkaniu. (w celu wyjaśnienia: propozycja urlopu zdrowotnego, jak i dodatkowego została przez nas zawarte w pkt. 55 założeń, str 14 opracowania).

Zostały także poruszone zagadnienia dotyczące komisji i składów przy ocenianiu pracownika, ocenianiu kierownika lub kandydata na kierownika oraz rekrutacji.

Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 25 stycznia 2019 r.