Notatka ze spotkania w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

23 marca 2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z Panią Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marleną Maląg.

Naszą organizację związkową reprezentowały: Przewodnicząca Komisji MOZ Edyta Odyjas, pełnomocnik ds. kuratorów Joanna Zabłudowska, pełnomocnik ds. specjalistów OZSS Joanna Grodzicka-Waniewska oraz przedstawiciel MOZ w Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Majka Jagielak.

Rozmowy dotyczyły między innymi problemów kuratorów sądowych, specjalistów OZSS, pracowników niepełnosprawnych, chorób zawodowych, przerw w pracy, jak i zasadności istnienia Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat.

Pełnomocnik ds. kuratorów sądowych poruszył temat ewentualnego wstrzymywania świadczeń socjalnych dla rodziny, której Sąd odebrał dzieci i w trybie zabezpieczenia umieścił w rodzinie zastępczej, jednakże w związku z brakiem miejsc, przeciąganiem się procedury odbioru – dzieci te nadal pozostają w naturalnej rodzinie. Dodatkowo zwrócił uwagę na konieczność dofinansowania zawodowych rodzin zastępczych, które miałyby sprawować pieczę nad zdemoralizowanym nieletnim poprzez dofinansowanie szkoleń, odpowiednich, dostosowanych pomieszczeń, a także szybszego dostępu do lekarzy specjalistów, czy psychologów. Zapytał także o możliwość przywrócenia dyżurów pełnionych przez pracowników socjalnych w trybie interwencyjnym w nocy i weekendy w dużych i średnich miejscowościach oraz planowanych rozwiązań i możliwości wsparcia kuratorów sądowych przy realizacji nałożonych na nich zadań dotyczących małoletnich uchodźców i ich rodzin.

Pełnomocnik ds. specjalistów OZSS przybliżył w krótkiej charakterystyce swoją grupę zawodową, rolę jaką pełnią specjaliści w systemie sądowym poprzez badanie i wydawanie opinii dot. rodzin będących w głębokim kryzysie, mając tym samym wpływ na ich  dalsze losy życiowe, a przede wszystkim losy małoletnich dzieci. Przedstawił proces wydawania opinii, który wiele lat temu przeciętnie wynosił ok. 20h (wliczając czytanie akt, badanie, liczenie i interpretacje testów, konsultacje w zespole, konstruowanie opinii), a obecnie znacząco się wydłużył z uwagi na coraz większą konfliktowość stron, a co za tym idzie większą liczbę tekstu do zapoznania się w aktach spraw, w tym nagrań z rozpraw. Dochodzą do tego wizyty w sądzie w celu ustnego uzupełnienia opinii, odpowiedzi na zarzuty, pisemne opinie uzupełniające. Powołał się na raport NiK z 2015 roku, z którego wynika, że określenie minimalnej liczby 90 opinii, które powinny być wydane w ciągu roku przez jednego badającego stoi w sprzeczności z dobrem osób diagnozowanych. W tym kontekście został poruszony temat zadaniowego czasu pracy dla specjalistów. Poproszono obecnego na spotkaniu kierownika Departamentu Prawa Pracy – Krzysztofa Staneckiego o wyjaśnienie, czy nadal jest to 40-godzinny wymiar czasu pracy, gdyż zwierzchnicy uważają, że rozliczane są wówczas wykonane zadania, nie  czas pracy. Pan kierownik DPP  z całą stanowczością potwierdził, że zadaniowy system pracy obejmuje 40h czasu pracy i powołał stosowne orzeczenie Sądu Najwyższego. Przedstawiciel specjalistów OZSS podniósł również problem bardzo ograniczonego dostępu specjalistów do szkoleń, mimo ustawowego obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji.

Poruszono temat Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15, zasadności jej istnienia, tym bardziej, że do chwili obecnej nie widać tak naprawdę żadnych pożądanych działań, a wydatkowane są ogromne środki związane z jej utrzymaniem.

Przewodnicząca NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wniosła o wydanie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiednich rekomendacji w poruszanych na spotkaniu sprawach, szczególnie dla Ministerstwa Sprawiedliwości, co zostało przyjęte z aprobatą. Dodatkowo Pani Minister poprosiła stronę społeczną o przedstawienie pisemnych stanowisk dot. poruszanych kwestii, aby Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej mogło podjąć odpowiednie działania.