NASZE DZIAŁANIA: Zwiększyć wynagrodzenie minimalne w sądach

12 lutego wystosowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości prośbę o pilną nowelizację rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U.2017.485 z dnia 2017.03.06) poprzez zmianę dolnej granicy wynagrodzenia zasadniczego tak, by nie była mniejsza niż kwota określona w §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U.2017.1747 z dnia 2017.09.15) – czyli 2.100 zł.

Zwracaliśmy uwagę, że nowelizacja rozporządzenia, wprawdzie nie jest rozwiązaniem niwelującym niski poziom wynagrodzeń i jako taka nie wyczerpuje postulatów płacowych organizacji związkowej, jednakże zapobiegnie przynajmniej powstawaniu różnic w interpretowaniu przepisów między sądami.

Dzisiaj, 28 lutego otrzymaliśmy do konsultacji projekt zmian.

W sądach powszechnych wynagrodzenie zasadnicze na poziomie minimalnym otrzymuje 648 osób, a w prokuraturach 708 osób. Na ten cel z budżetu konieczne będzie 1.301.000 zł – bez uwzględniania dodatków stażowych.

Pismo MOZ NSZZ "S" PS  |  Pismo MS  |  Proces legislacyjny |  Pismo - konsultacje