LIST OTWARTY DO PREZYDIUM ZARZĄDU KRAJOWEGO KNSZZ “AD REM” ZS. WE WROCŁAWIU

Prezydium
Krajowego Zarządu
KNSZZ „Ad Rem”
z siedzibą we Wrocławiu

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
w związku z kierowanymi publicznie w stronę MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa wypowiedziami, które pozbawione konkretnych informacji, uniemożliwiają nam odniesienie się do konkretnych sytuacji i zdarzeń, kierujemy do Państwa otwarty list będący wyrazem naszego niezrozumienia i dezaprobaty dla działań wskazanych w jego treści.

Komisja Międzyzakładowa MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa, reagując na pojawiające się w przestrzeni publicznej, na spotkaniach z pracownikami i w Internecie nieprawdziwe informacje i insynuacje dotyczące działalności MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa apeluje o zaprzestanie tego rodzaju działań.

Nie zgadzamy się na działalność, która atakuje naszych związkowców. W szczególności za naganne i niezgodne z wszelkimi zasadami uznajemy takie krytykowanie działalności organizacji związkowej i koordynatorów, które przekazuje informacje w sposób nieprecyzyjny, pozbawiając możliwości odniesienia się do zarzutów. Tego rodzaju działania stanowią jaskrawy przejaw stosowania technik manipulowania.

W szczególności pragniemy zdecydowanie zaprzeczyć, że nasza organizacja związkowa podpisywała jakiekolwiek dokumenty, które miałyby skutkować likwidacją prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego lub nagród jubileuszowych. Przekazywanie takich informacji przez Państwa działaczy związkowych będzie nas niestety zmuszało do podejmowania stosownych kroków prawnych.

Apelujemy o zaprzestanie krytykowania naszych działaczy związkowych w konkretnych sądach. Każdy z nas ma prawo do krytyki i przedstawiania swojego stanowiska. Nie może to jednak wiązać się z pozbawieniem prawa do odniesienia się do tych zarzutów. Zdajemy sobie sprawę, że pojawiające się wypowiedzi krytyczne nie są skonkretyzowane co do kontekstu ze względu na obawy o ponoszenie odpowiedzialności. Jednakże zwracamy uwagę, że działalność organizacji związkowych nieodłącznie związana jest z ponoszeniem odpowiedzialności zarówno za swoje działania, jak i za pracowników, którzy zrzeszając się w związku zawodowym, dają mu wyraz swojego zaufania.

Przypominamy, krytyka kierowana przez Państwa i przedstawicieli Państwa Władz Statutowych, w kierunku naszej działalności, zawiera wypowiedzi agresywne i populistyczne. W swoim piśmie z dnia 8 kwietnia br. skierowanym do statutowych Władz Związkowych naszej organizacji związkowej, podkreślając swoją społeczną działalność, zarzucali nam Państwo, że „[…] członkowie Zarządu Solidarności przebywają na etatach związkowych […]”, a Państwo nie „zajmujecie niczyich etatów” i nie obciążacie sądów kosztami stałego utrzymania. Zarzuciliście Państwo z tego powodu naszym działaczom „całkowite oderwanie od realiów […]”. Przypominamy, że prawo do korzystania z tzw. etatów związkowych jest prawem ustawowym, obwarowanym spełnieniem określonych wymogów. Przez ustawodawcę prawo to zostało zagwarantowane w celu umożliwienia związkom zawodowym prowadzenia skutecznych działań. Nie wolno nikomu czynić zarzutu z faktu tego, że korzysta legalnie ze swoich praw. Na dzień kierowania do nas tej krytyki Państwa związek zawodowy nie spełniał wtedy prawdopodobnie przesłanek do skorzystania z tego prawa – co zapewne powodowało ostry ton pisma. Obecnie jednak korzystają Państwo z tego prawa, pomimo uprzednich zarzutów kierowanych pod naszym adresem.

Przedstawiciele Państwa Władz statutowych zarzucają MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa brak chęci do współpracy. Tymczasem w konkretnych sądach zarówno nasi, jak i Państwa działacze podejmują współpracę na rzecz zbiorowych interesów pracowników, wypracowują wspólne i uzgodnione stanowiska, które umacniają pozycję reprezentacji związkowej w dialogu z pracodawcami. Ze strony Komisji Międzyzakładowej naszej organizacji związkowej przedstawialiśmy Państwu nasze stanowiska kierowane do sądów apelacyjnych w sprawach płacowych, sami takich od Państwa nie otrzymując.

Prowadząc działalność w poszczególnych sądach, nasza organizacja związkowa uwzględnia lokalne problemy, potrzeby i uwarunkowania występujące w jednostkach. Oczywiście widzimy ogromną potrzebę ujednolicenia pewnych zasad w skali krajowej, jednak nie jest możliwe stosowanie jednakowego schematu postępowania wszędzie. Zwracamy się więc o nieprzekazywanie do pracowników krytyki naszej działalności opartej na skrajnych uproszczeniach kontekstu, w jakim związki zawodowe podejmują konkretne decyzje.

Obserwowane działania i treści zamieszczane w sieciach społecznościowych, przekazywane na zebraniach z pracownikami, służą przede wszystkim zwiększeniu liczebności członków Państwa niedawno powstałego Związku Zawodowego – w celu uzyskania określonych uprawnień. Zamieszczanie na Państwa oficjalnym profilu w sieci społecznościowej apeli o zaprzestanie czytania wydawanego przez nas miesięcznika Gazeta Sądowa – MOZ NSZZ „S” PS dodatkowo potwierdzają nasze spostrzeżenia i nie mieszczą się w akceptowanych przez nas standardach działalności związkowej. Również wypowiedzi noszące znamiona popierania nielegalnych akcji protestacyjnych, nakierowane na wykorzystanie niezadowolenia zaniedbywanych od wielu lat pracowników sądów, uważamy za pozbawione należytej perspektywy opartej na odpowiedzialności. Apelujemy, by w swoich działaniach nie tracili Państwo z pola widzenia dobra pracowników i tego, co zostało osiągnięte w okresie ostatnich lat.

W naszym głębokim przekonaniu Państwa działania mogą powodować znaczne osłabienie pozycji strony związkowej w rokowaniach z pracodawcami. Przy stanie uzwiązkowienia pracowników sądów jest to działanie bardzo szkodliwe i zniechęcające pracowników do zrzeszania się w związkach zawodowych, które dla pracowników są jedynym narzędziem do dbania o własne prawa i interesy.

Dlatego jeszcze raz apelujemy o zachowanie właściwych standardów wykonywania działalności związkowej zgodnej z ustawą i zaprzestania naruszania dóbr prawnie chronionych MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i naszych działaczy związkowych.

Katowice, dnia 22 listopada 2018 r.

 

List otwarty do KNSZZ "Ad Rem" - format *pdf