List Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara

List od Ministra Sprawiedliwości do związków zawodowych podkreśla znaczenie sprawiedliwego sądownictwa jako fundamentu demokratycznego państwa, jakim jest Rzeczypospolita Polska. Zwraca uwagę na kluczową rolę pracowników sądów w zapewnianiu efektywnego działania systemu sprawiedliwości.

Minister Sprawiedliwości wyraża uznanie dla pracowników sądów, podkreślając ich wkład w funkcjonowanie sądownictwa i zapewniając troskę o godne wynagrodzenia oraz warunki pracy.

Zaproszenie przedstawicieli związków zawodowych na spotkanie w celu omówienia współpracy i warunków pracy. Spotkanie ma się odbyć na początku 2024 roku, a jego szczegóły zostaną ustalone drogą mailową. Głównym tematem spotkania będzie ustalenie zasad współpracy oraz omówienie funduszu nagród i wynagrodzeń pracowników sądów.

W liście przedstawiono informacje o wypłatach niestałych składników wynagrodzeń dla pracowników sądów, w tym o dwóch transzach wypłaconych w bieżącym roku budżetowym. Omówiono także fakt, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 listopada 2023 r. wpłynął na konieczność przesunięć budżetowych, co miało przełożenie na możliwości finansowania niestałych składników wynagrodzeń.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok przewidziano wzrost wynagrodzeń o 20% dla pracowników sfery budżetowej, w tym pracowników sądów. Planuje się również utworzenie funduszu nagród w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń. Minister wyraził wolę współpracy z związkami zawodowymi i liczy na wypracowanie ogólnych zasad dotyczących oszczędności w funduszu wynagrodzeń.

20231221 Pismo DB-III.062.2.2023.pdf