KRYTERIA WYPŁACANIA NAGRÓD

Decyzja z dnia 14 grudnia 2019 r:

Środki na nagrody dla sądów w ramach apelacji zostały naliczone według stanu etatów w grupach urzędnicy, asystenci i inni pracownicy, kuratorzy, specjaliści OZSS na dzień 30 listopada 2019 r. i wynoszą średnio 1574 zł w przeliczeniu na jeden etat.

Środki na nagrody rozdysponowane są wg następujących kryteriów:

  • dyrektorzy sądów apelacyjnych dokonują podziału środków na wszystkie jednostki podległe zgodnie z naliczeniem w wyżej wskazanej wysokości tj. 1574 zł w przeliczeniu na jeden etat, w wyżej wymienionych grupach zawodowych (proporcjonalnie do wymiaru etatów),
  • właściwi kierownicy poszczególnych jednostek przyznają nagrody za pracę za 2019 rok, uwzględniając w szczególności kryteria oceny pracy, (zaangażowanie w realizację zadań, jakość świadczonej pracy, itp.) oraz frekwencji w pracy w 2019 r. (środki przeznaczone są na nagrody za faktyczną pracę, a nie pozostawanie w stanie zatrudnienia),
  • wypłatą nagród w jednostce organizacyjnej sądownictwa mogą być objęci pracownicy, którzy przepracowali w sądach co najmniej 6 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnych okresów pracy w innych jednostkach wymiaru sprawiedliwości, w przypadku pracowników, którzy zmieniali miejsce pracy w trakcie rok), przy czym w odniesieniu do osób spełniających to kryterium faktyczna liczba dni obecności / nieobecności w pracy, stanowi podstawę do różnicowania poziomu nagród dla poszczególnych pracowników,
  • przy przyznawaniu nagród prosimy o poszanowanie zasad podziału środków i nagradzania wynikających z uzgodnionych dotychczas z organizacjami związkowymi zasad na poziomie apelacji, a w przypadku braku takich uzgodnień na szczeblu apelacji – z poszanowaniem zasad i kryteriów wypracowanych dotychczas na poziomie poszczególnych jednostek.
  • środki na nagrody dla dyrektorów sądów zostaną rozdysponowane zgodnie z przesyłanymi indywidualnymi dekretami. Dyrektorzy jednostek zostali zobowiązani do  wypłaty przedmiotowych nagród nie później niż do dnia 24 grudnia 2019 r.