KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI W DNIU 31.01.2024 R.

Dzisiaj odbyło się spotkanie związków zawodowych z Ministrem Sprawiedliwości Adamem Bodnarem i Kierownictwem Ministerstwa. W pierwszych słowach minister podkreślił, że spotkanie nie ma charakteru kurtuazyjnego. Wielokrotnie wspominał, że zależy mu na wprowadzeniu rozwiązań, które w realny sposób wpłyną na satysfakcję z pracy w wymiarze sprawiedliwości. Usłyszeliśmy, że każdy pracownik otrzyma 20% wzrostu swojego wynagrodzenia (w trybie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, czyli do trzech miesięcy od opublikowania ustawy budżetowej). Jednakże pracownicy, którzy otrzymali wzrost do płacy minimalnej, otrzymają wyrównanie do 20%. Są już decyzje co do nowelizacji rozporządzeń umożliwiające podniesienie wynagrodzeń.
W spotkaniu poruszone zostały problemy wszystkich grup zawodowych w sądach, w prokuraturze, a także w KSSIP oraz Instytucie Ekspertyz Sądowych. Przede wszystkim skupiliśmy się na systemowych rozwiązaniach, które właściwie ukształtują wynagrodzenia, zabezpieczając je przed utratą wartości. Minister zwrócił uwagę, że wynagrodzenia pracowników nieorzeczniczych nie dają podstaw to tego, aby uznać je za godziwe i odpowiadające roli wykonywanych zawodów.
Minister zapowiedział, że spotkania ze związkami zawodowymi powinny odbywać cię kwartalnie. Wskazaliśmy na wypracowane już przez związki pomysły rozwiązań, które powinny znaleźć się w nowej ustawie – po wcześniejszym opracowaniu ich przez powołany w tym celu zespół, w skład którego koniecznie muszą wejść związki zawodowe. W naszej ocenie temat ten zainteresował kierownictwo resortu.
Szeroko omówiliśmy problemy związane z kadrami IT, wskazując na liczne komplikacje związane z ostatnimi zmianami, które wpływają na pracę sądów. Omówiony został także temat EZD, niekompatybilnych systemów informatycznych w sądach oraz systemu ProkSys w prokuraturze.
Ważną kwestią był temat dyżurów aresztowych, sekretariatów zespołów kuratorskich, problemy specjalistów OZSS, problemy z coraz liczniejszymi zgłoszeniami mobbingu i innymi niewłaściwymi zachowaniami w sądach i prokuraturze.
Wskazaliśmy na dotykające nas w ostatnich latach sytuacje represjonowania związkowców w jednostkach prokuratury, w tym próby ustalania przynależności związkowej. Minister wyraził zainteresowanie sygnalizowaniem mu takich spraw. Rozważamy przekazanie Ministrowi dokumentów dotyczących występujących w tym zakresie patologii.

 

Dzisiaj została podpisana przez Prezydenta RP ustawa budżetowa.