Komunikat ws. spotkania MOZ z Ministrem Sprawiedliwości w dniu 22.06.2015 r.

W dniu dzisiejszym odbyło się w Katowicach kolejne spotkanie przedstawicieli MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z Ministrem Sprawiedliwości – Borysem Budką, na którym omówione zostały przede wszystkim możliwości rozwiązania tych problemów pracowników sądownictwa, które nie wymagają zmiany obowiązujących aktów prawnych i nie wiążą się z długotrwałą procedurą legislacyjną.

M.in. zostały poruszone zagadnienia: przeprowadzenia rzetelnej weryfikacji w zakresie etatyzacji sądów celem zapewnienia normalnego ich funkcjonowania; kwestie przenoszenia się pracowników między poszczególnymi sądami bez konieczności przystępowania do procedury konkursowej; wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe zamiast zmuszania pracowników do korzystania z możliwości udzielenia czasu wolnego, co w bardzo wielu przypadkach jest niewykonalne z uwagi na znaczące braki kadrowe; ciągłe wstrzymywanie awansu sekretarzy sądowych na starszych sekretarzy sądowych; przeszeregowanie osób zatrudnionych na stanowisku „woźny sądowy” na stanowisko „sekretarka/sekretarz”; wprowadzenie dla wszystkich jednostek sądownictwa jednolitej wewnętrznej polityki antymobbingowej; przygotowanie szkoleń dla pracowników wydziałów karnych w związku zmianami Kodeksu postępowania karnego od lipca 2015r.; przynajmniej wstępne uregulowanie zasad wynagradzania osób pełniących dyżury aresztowe w wydziałach karnych; rzetelna kontrola systemu SAWA m.in. pod kątem publikowania wszystkich czynności; rozwiązanie kwestii przyznawania nagród i dodatków specjalnych, które obecnie pełnią raczej rolę demotywacyjną; rozwiązanie kwestii cedowania przez sędziów (również referendarzy) czynności własnych lub należących do zakresu obowiązków asystentów sędziego na pracowników sekretariatów; kwestie przeprowadzania (i „cichego” wdrażania) wartościowania stanowisk pracy przez pracodawców; przeprowadzanie ocen okresowych pracowników niezgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Ministerstwa; niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do zniwelowania rażących dysproporcji obciążenia pracą kuratorów zawodowych; zobowiązania dyrektorów sądów okręgowych do zawarcia umów ze specjalistycznymi szpitalami chorób zakaźnych w zw. z ekspozycją zawodową kuratorów; zainicjowania działań zmierzających do wpisania zawodu kuratora do katalogu zawodów wykonywanych w szczególnie trudnych warunkach lub w szczególnym charakterze; podjęcie działań w zakresie równomiernego obciążenia pracą terenową kuratorów; zaprzestania praktyki zaniżania wysokości ryczałtów dla kuratorów społecznych; podwyższenie minimalnego wynagrodzenia asystentów sędziów.

To część podniesionych kwestii, natomiast niemal wszystkie przedstawione Ministrowi problemy zostały poparte odpowiednimi dokumentami, raportami, analizami i pismami. Będziemy sukcesywnie pracować nad rozwiązaniami, które mogą być wdrożone w niedługim czasie. Oddzielną kwestią są konieczne zmiany legislacyjne (są one zbyt szerokie do opisania w komunikacie) oraz wynagrodzenia pracowników sądownictwa w 2016 roku. Na dzień dzisiejszy Pan Minister nie podał konkretnych informacji w zakresie środków przyznanych na wynagrodzenia w sądownictwie z wyasygnowanych przez rząd dwóch mld zł dla sfery budżetowej, ale  jeszcze dziś zostaliśmy zaproszeni na spotkanie (w dniu 24.06.2015r.) w Ministerstwie Sprawiedliwości, które prawdopodobnie będzie dotyczyło tej kwestii.

Dodatkowo rozpoczynamy wraz z Departamentem Budżetu i Efektywności Finansowej kontrole w zakresie podziału przez pracodawców dodatkowych środków finansowych przeznaczonych przez MS dla sądownictwa powszechnego na 2015 rok (tzw. „10 mln”).