KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa oraz Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP jako największe ogólnopolskie organizacje przedstawicielskie skupiające pracowników sądów i prokuratury popierają akcje protestacyjną przewidzianą na dzień 24 września 2015 roku.

Podnoszone przez Organizatorów kwestie są jak najbardziej aktualne, nieustannie podkreślane również przez NSZZ „S” Pracowników Sądownictwa od wielu lat i oczywiste.Planowany protest ma na celu głównie wyrażenie niezadowolenia przez pracowników sądownictwa względem istniejącej sytuacji finansowej, dlatego też przyłączamy się do protestu poprzez oflagowanie jednostek objętych zasięgiem działania, założenie w tym dniu czarnych strojów, a także czynny udział przedstawicieli związku w akcji w Warszawie. Całkowicie zgadzamy się z twierdzeniem, że środki przekazane przez rząd dla sądownictwa powszechnego w żadnym stopniu nie są wystarczające. Natomiast kwestię walki o waloryzację wynagrodzeń, zarówno za lata poprzednie, jak i na przyszłość traktujemy zupełnie odrębnie, ponieważ środki przekazane przez rząd na przyszły rok nie stanowią de facto zadośćuczynienia za brak waloryzacji wynagrodzeń. Jeżeli zapadną prawomocne wyroki w sprawie wypłaty waloryzacji, będą one wypłacane z innych środków. Walka o „odmrożenie” pensji na lata kolejne trwa.

Jednocześnie prowadzone są  negocjacje dot. również kwestii pozapłacowych i nie rezygnujemy z bieżących działań, zaplanowanych rozmów, ponieważ chcemy w pełni wykorzystać jeszcze czas do wyborów parlamentarnych. Dodatkowo na spotkaniu w dniu 16 września z Dyrektorem Departamentu Budżetu (…) omawialiśmy sytuację podziału środków, tzw. „10 mln zł”  i doświadczenia zdobyte podczas tego procesu. Jesteśmy także w trakcie rozliczania dyrektorów z podjętych w tym zakresie działań, dlatego nie mogło nas zabraknąć na spotkaniu w dniu 22 września dot. zasad podziału środków na 2016 rok, w tym kolejnych 10 mln zł (środki te zostały bowiem od przyszłego roku na stałe włączone w budżet sądownictwa), by po raz kolejny nie były popełniane niedopuszczalne błędy. Mamy szansę zrealizować chociaż część realnych, korzystnych zmian dla pracowników, by po wyborach walczyć o więcej – trwałe rozwiązania systemowe oraz zagwarantowanie corocznego wzrostu wynagrodzeń.

W związku z tym zapraszamy wszystkich na zaplanowaną akcję w listopadzie bieżącego roku – gdy będziemy witać nową „miotłę” w Ministerstwie.

Mając na uwadze będące w toku działania długofalowe wierzymy, że uzyskamy większe legalne możliwości nacisku na rządzących naszym krajem i resortem (m.in. prawo pracowników sądownictwa do strajku), aby móc jeszcze skuteczniej walczyć i wpływać na zmiany.

Odnośnie kontrowersji wewnętrznych dotyczących przyznanych sądownictwu środków przez Radę Ministrów wyjaśniamy po raz kolejny: różnice w kwotach pomiędzy urzędnikami, asystentami sędziów a kuratorami wynikają tylko i wyłącznie z przyjętych ustaleń źródłowych – są to pule środków wyliczone wg wskaźnika 5,5% wzrostu średniego wynagrodzenia w danej grupie zawodowej. Nie jest to wynik jakiegokolwiek uprzywilejowywania którejś z grup, lobbingu czy innych późniejszych działań. Dlatego prosimy niepotrzebnie nie tworzyć dodatkowych wewnętrznych napięć, podziałów i konfliktów.