Kolejne spotkanie w MS dot.budżetu sądów powszechnych na 2016 rok

W dniu 22 września 2015 roku odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości ze związkami zawodowymi poświęcone głównie zagadnieniom dotyczącym budżetu sądownictwa na 2016 rok oraz zasadom podziału przyznanych przez rząd środków finansowych. W załączonym poniżej piśmie Minister Sprawiedliwości informuje także o podjętych działaniach w zakresie podwyższenia od dnia 1 stycznia 2016 roku najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników sądów i prokuratur do kwoty 1.850 zł oraz o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu zmiany rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.