INFORMACJE O KONTROLACH POWINNY BYĆ DOSTĘPNE NA STRONACH SĄDÓW [PETYCJA]

Zwróciliśmy się do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z pismem, skierowanym w trybie ustawy o petycjach, o opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania z kontroli obejmującej przyznawanie dodatków specjalnych dla kuratorów sądowych w latach 2015-2017. Kwestia środków na wynagrodzenia znajduje się w bezpośrednim kręgu zainteresowania kuratorów pracujących w okręgu.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 w zw. z art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy o dostępie do informacji publicznej i art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sądy obowiązane są udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

W Sądzie Okręgowym w Gliwicach w dniach od 28 maja do 14 czerwca 2018 roku kontrolerzy z Ministerstwa Sprawiedliwości przeprowadzili w trybie uproszczonym nieplanowaną kontrolę przyznawania dodatków specjalnych kuratorom sądowym w latach 2015-2017. Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Petycja wnoszona jest w interesie publicznym, dotyczy bowiem wydatkowania środków publicznych.

W BIP SO Gliwice jednakże została opublikowana krytyczna wobec „S” Pracowników Sądownictwa uchwała Krajowej Rady Kuratorów, mimo że żadne przepisy nie nakazują zamieszczania takich informacji. Link do tej uchwały został już usunięty ze strony sądu.

Uważamy, że sądy powinny wykonywać obowiązki publikowania wyników kontroli, a obserwujemy wiele uchybień w tym zakresie. Większość nie podaje tych dokumentów do wiadomości publicznej. Interweniowaliśmy jednak w sprawie sądu, który przesadził w druga stronę – opublikował imiona, nazwiska i wysokości wynagrodzeń pracowników, po przeprowadzonej kontroli ZUS. Najgorsze jednak było to, że opublikowane zostały także kody ubezpieczenia, z których można było się dowiedzieć, który z pracowników posiada orzeczony stopień niepełnosprawności. Wtedy po naszej interwencji i kontroli GIODO usunięto materiały ze strony.