Informacja o złożonym piśmie ws. ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

Katowice, dnia 27 stycznia 2020 r.

Nr 4/27/01/2020
        

Szanowny Pan
Michał Wójcik
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości

 

                       

Szanowny Panie Ministrze,

W związku ze zdjęciem z porządku obrad Rady Ministrów projektu Ustawy o urzędnikach
i pracownikach administracyjnych sądów powszechnych, sądów wojskowych oraz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
oraz biorąc pod uwagę rozpoczęcie nowej kadencji Sejmu, wnoszę o podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją obecnej Ustawy o pracownikach sądów
i prokuratury
, w szczególności w zakresie artykułu 14, uwzględniając konieczność „modernizacji wynagrodzeń” (uporządkowania stanowisk wraz ze wzrostem wynagrodzeń). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż przy nowelizowaniu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury niezbędnym jest jednoczesne podjęcie prac nad nowelizacją artykułu 155 Ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz artykułu 178 Ustawy – Prawo o prokuraturze.

             Z poważaniem,

Edyta Odyjas

Przewodnicząca Komisji
MOZ NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa
i Prokuratury