II KONGRES KURATORÓW SĄDOWYCH NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” PRACOWNIKÓW SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

W dniach 30.09 – 2.10.2022 roku w Zakopanem odbył się II Kongres Kuratorów Sądowych zrzeszonych w strukturach MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. 

W trakcie tego wydarzenia zostały omówione bieżące problemy związane z funkcjonowaniem służby kuratorskiej, z którymi kuratorzy borykają się na co dzień w swoich jednostkach. Ponadto poruszono bardzo ważne zagadnienie dotyczące nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych, która obecnie jest procedowana w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (w dniu 4.10.2022 roku utworzono w tym celu podkomisję sejmową). Na etapie konsultacji publicznych organizacja związkowa przedstawiła za pośrednictwem Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” opinię dotyczącą tej nowelizacji po wcześniejszym wypracowaniu stanowiska z kuratorami zrzeszonymi w Związku (w spotkaniach bezpośrednich, on-line i za pośrednictwem poczty elektronicznej), która następnie była uzupełniana i doprecyzowywana. 

Podczas Kongresu przedstawiono także sprawozdanie z dotychczasowej działalności pełnomocnika ds. kuratorów, Joanny Zabłudowskiej oraz wnioski, jakie na przestrzeni ostatnich dwóch lat organizacja związkowa składała w Ministerstwie Sprawiedliwości (pisemnie, jak i w trakcie bezpośrednich spotkań). Dotyczyły one m.in.:
– doposażenia kuratorów w niezbędne sprzęty do wykonywania zadań, np. telefony, laptopy, skanery i inne, 
– wprowadzenia odpowiedniego, widocznego oznaczenia kuratora w terenie,
– wyposażenia kuratorów (fakultatywnie) w urządzenia umożliwiające nagrywanie i transkrypcję danych,
– współtworzenia nowej karty oceny ryzyka zawodowego, bardziej adekwatnej do rzeczywistych warunków pracy kuratora, 
– umożliwienia szerszego dostępu kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych do systemów informacyjnych (KRK, NOE.SAD, KSIP),
– ujednolicenia systemów informatycznych, z których korzystają w swojej pracy kuratorzy,
– wypracowania (poprzez systematyczne spotkania i szkolenia) we wszystkich jednostkach jednolitych procedur dotyczących wykonywania nałożonych zadań,
– ujednolicenia aplikacji kuratorskiej, 
– objęcia wszystkich kuratorów szczególną opieką medyczną (“szybka pomoc”), prawną, psychologiczną i psychiatryczną,
– ponownego przeanalizowania zasadności umieszczenia niektórych punktów zawartych w oficjalnych drukach dotyczących metodologii oraz skrócenia informacji do niezbędnych. 

Dodatkowo systematycznie poruszane są problemy dotyczące:
– niedofinansowania kadry kuratorskiej, konieczności zwiększenia nakładów finansowych na wykonywanie nałożonych na kuratorów zadań,
– bardzo długiego oczekiwania kuratorów na awans zawodowy,  
– trudności związanych z wykonywaniem czynności w sprawach dotyczących obcokrajowców, potrzebę stworzenia odpowiednich procedur w tym temacie,
– uzyskiwania ekwiwalentu za odzież i obuwie robocze. 

Podsumowaniem rozmów i prac podjętych na Kongresie było opracowanie możliwych kierunków rozwoju kurateli oraz związanych z tym wyzwań dla środowiska kuratorskiego zrzeszonego w związkach zawodowych.