Edyta Odyjas na Radzie Dialogu Społecznego o płacach w sądownictwie

NOTATKA

ze spotkania Rady Dialogu Społecznego

Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

w dniu 8 września 2017 roku

W dniu 8 września 2017 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych (dalej: Zespołu) w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do zadań Zespołu należy wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki budżetowej, w tym fiskalnej i kontroli podatkowej oraz wynagrodzeń i świadczeń socjalnych m.in. poprzez opiniowanie założeń i projektu ustawy budżetowej państwa. Przedmiotowe spotkanie dotyczyło właśnie dyskusji na temat projektu ustawy budżetowej na 2018 rok przedstawionej przez Ministra Finansów, a także ewentualnego wypracowania projektu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2018. Przewodniczącym spotkania był Henryk Nakonieczny – Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ds. dialogu i negocjacji i jednocześnie Przewodniczący Zespołu, w samym spotkaniu udział wzięło kilkunastu przedstawicieli Ministerstwa Finansów, w tym Podsekretarz Stanu – Teresa Czerwińska, odpowiedzialna za opracowanie budżetu na 2018 rok, a także przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych oraz pracodawców.

Dzięki uprzejmości Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Przewodnicząca MOZ NSZZ S PS – Edyta Odyjas wystąpiła w ramach tego spotkania jako ekspert z ramienia strony związkowej i przedstawiła w dość obszernym przemówieniu sytuację finansową pracowników sądownictwa, w pełni uzasadniając potrzebę przesunięcia części środków budżetowych z przeznaczeniem na te właśnie grupy zawodowe. To wystąpienie było kolejnym bardzo ważnym etapem walki naszej organizacji związkowej o ostateczny kształt budżetu na 2018 rok, uwzględniający potrzeby finansowe reprezentowanych przez nas pracowników. Rozmowy w tym przedmiocie trwają już od wielu miesięcy, dotychczas odbywały się na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości, od dwóch tygodni (m.in. dzięki zorganizowanej akcji wysyłania listu do MF z propozycją spotkania z naszą Przewodniczącą) dialog przeniósł się wyżej i, oczywiście, będzie ciąg dalszy, o czym będziemy Was informować.