Dostępność – nowe obowiązki, wynagrodzenie tylko dla wybranych

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2021 r.

Nr-1/18/08/21

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

                

Szanowny Panie Ministrze,

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury w związku z zapewnieniem dostępności w jednostkach sądownictwa powszechnego nałożonej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. poz. 1696, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych uprzejmie informuje, że dokonała analizy faktycznego podziału czynności wynikającego z powierzonego zakresu zadań. Przedmiotowa analiza pozwala stwierdzić, że wbrew dotychczasowemu stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości zakres zadań koordynatora ds. dostępności uzasadnia zaangażowanie w wykonywanie czynności z tym związanych większej liczby osób dla pełnej realizacji nałożonych ww. obowiązków.

W praktyce, jak wynika z informacji uzyskanych z sądów apelacyjnych, zadania koordynatora ds. dostępności są dużym obciążeniem dla jednej osoby i nie ma on możliwości samodzielnie w całości wywiązać się z powierzonych obowiązków. Różnorodna i rozbudowana struktura sądownictwa w ramach apelacji, rozmieszczenie komórek jednego sądu w kilku budynkach (w tym m.in. OZSS, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej i ośrodków kuratorskich), ich infrastruktura oraz zróżnicowane uwarunkowania każdej jednostki wręcz uniemożliwiają wykonywanie ustawowych obowiązków koordynatora przez jedną osobę na obszarze danej apelacji. Dlatego w niemal każdym sądzie została wyznaczona jedna osoba, której powierzono dodatkowe czynności polegające na:

 • ścisłej współpracy z koordynatorem apelacyjnym, który nie ma realnej wiedzy na temat infrastruktury oraz istniejących ograniczeń (w kwestii np. dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w danym sądzie),
 • sporządzaniu raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • przygotowaniu planu działania w danym sądzie rejonowym lub okręgowym na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jak i jego wdrożenie, koordynacja i nadzór,
 • wykonaniu inwentaryzacji obiektów zajmowanych przez dany sąd rejonowy lub okręgowy oraz określenie minimalnych wymagań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • bieżącym i bezpośrednim wsparciu osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez dany sąd rejonowy lub okręgowy,
 • udzielaniu informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku,
 • zamieszczaniu stosownych informacji na stronie internetowej sądu rejonowego lub okręgowego (w szczególności deklaracji dostępności) oraz ich aktualizacji,
 • współpracy z oddziałami informatycznymi, administratorami i redaktorami BIP w zakresie dostępności cyfrowej,
 • współpracy bezpośrednio z dyrektorem oraz oddziałami gospodarczymi, oddziałami inwestycji i remontów, zamówień publicznych,
 • współpracy z Biurem Obsługi Interesanta w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej,
 • współpracy z oddziałami administracyjnymi w związku z wniesionymi wnioskami lub skargami.

Niejednokrotnie osoby te obarczone są również przeprowadzaniem audytu dostępności w danym sądzie rejonowym lub okręgowym.

Wyznaczony pracownik do wykonywania powyższych czynności musi zdobyć nową wiedzę z zakresu m.in. projektowania uniwersalnego, funkcjonowania osób o różnych cechach, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób z czasowymi ograniczeniami sprawności fizycznej, dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej, dostępności dokumentów, dostępności informacyjno – komunikacyjnej. Wiedzę tę często musi zdobywać we własnym zakresie, w czasie wolnym od pracy.

Podkreślenia wymaga fakt, że osoby wyznaczone w poszczególnych sądach rejonowych i okręgowych realizują powyższe zadania niezależnie od pozostałych obowiązków i czynności służbowych, wynikających z zajmowanego przez nich stanowiska. Nie ulega wątpliwości, że osoby te wykonują dodatkowe zadania o dużym stopniu złożoności, nie otrzymując z tego tytułu żadnej gratyfikacji pieniężnej.

Mając na uwadze powyższe, MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwraca się z prośbą o pilne wydanie wytycznych dyrektorom sądów w zakresie dodatkowego wynagradzania osób współpracujących z koordynatorem apelacyjnym celem realizacji ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z uwzględnieniem § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego oraz rozważenie zmiany wymienionego rozporządzenia poprzez rozszerzenie zakresu podmiotowego osób uprawnionych do otrzymania dodatku funkcyjnego w związku z wykonywaniem zadań koordynatora ds. dostępności w sądach rejonowych i okręgowych.

           Z poważaniem,

Komisja MOZ
NSZZ “Solidarność” Pracowników
Sądownictwa i Prokuratury