Apelujemy do Prezydenta RP o poparcie postulatów zw. z odmrożeniem wynagrodzeń

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2021 r.

        

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

                                                

Szanowny Panie Prezydencie,

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury reprezentująca pracowników sądownictwa, Instytutu Ekspertyz Sądowych i prokuratury wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów strony rządowej dotyczących zamrożenia płac pracowników sfery budżetowej w 2022 roku. Przy obecnej inflacji brak podwyżek oznacza realne obniżenie wynagrodzeń, tym bardziej że w bieżącym roku utrzymano wynagrodzenia w całej sferze budżetowej na poziomie z 2020 roku. Zamierzenia te są nie do przyjęcia także w kontekście projektu ustawy budżetowej na 2022 roku przewidującego podwyższenie płacy minimalnej do 3.000 zł brutto, podpisanego w ostatnich dniach rozporządzenia wprowadzającego podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu, członków rządu i parlamentarzystów o 60% oraz złożonego projekt ustawy, która ma zwiększyć pensje prezydenta, byłych prezydentów, samorządowców (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz radnych). Z danych podawanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w budżecie państwa na koniec czerwca br. odnotowano 28 mld zł nadwyżki. Zgodnie z przewidywaniami kwota ta ma jeszcze wzrosnąć.

W świetle powyższych danych postulat wszystkich trzech central związkowych tj. NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ dotyczący 12-procentowego wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej jest nie tylko słuszny, ale możliwy do zrealizowania.

Po wielu wcześniejszych latach zamrożenia wynagrodzenia pracowników sądów, Instytutu Ekspertyz Sądowych i prokuratury są nieadekwatne do stawianych pracownikom wymagań, aktualnie wynagrodzenia zasadnicze w 90% kształtują się na poziomie od 2.000 zł do 3.100 zł netto, a średnie wynagrodzenie zasadnicze netto wynosi 2.550 zł. W okresie 2016-2019 udało się uzyskać podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników sądów, Instytutu Ekspertyz Sądowych i prokuratury, jednak nie zrekompensowało to w pełni strat poniesionych w związku z brakiem waloryzacji ich pensji od 2008 roku.

Kolejny okres zamrożenia wynagrodzeń pracowników wyżej wskazanych instytucji stanowi istotne zagrożenie dla stabilności ważnych ogniw wymiaru sprawiedliwości. Stan ten już obecnie powoduje odpływ wykwalifikowanej kadry urzędniczej oraz niewielkie zainteresowanie pracą w wymiarze sprawiedliwości wśród młodych ludzi. Niewątpliwie przełoży się to na szybkość postępowań, ilość wykonywanej pracy, jak i standard świadczonych usług.

Stan epidemii nie ograniczył pracy sądów, Instytutu Ekspertyz Sądowych i prokuratur, a wręcz przeciwnie. Niezakłócone funkcjonowanie tych instytucji przy jednoczesnym wprowadzeniu wielu obostrzeń i nowych rozwiązań w organizacji pracy wymagało zwiększonego wysiłku pracowników poprzez m.in. konieczność szybkiego przyswojenia nowej wiedzy i rozwinięcia dodatkowych umiejętności, a także pracy w dużym stresie i w uciążliwych warunkach.

Pracownicy wymiaru sprawiedliwości są bardzo zdeterminowani, aby wyrazić swoje niezadowolenie wobec planów rządu, przystępując do dużych akcji protestacyjnych.

W związku z powyższym Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury apeluje do Pana Prezydenta o poparcie postulatu niezamrażania płac w sferze budżetowej w 2022 roku, a jednocześnie ich wzrost o 12 procent.

                 Z poważaniem,

Przewodnicząca Komisji MOZ 
NSZZ “Solidarność” Pracowników
Sądownictwa I Prokuratury

Tutaj można zobaczyć odpowiedź na powyższe pismo:
odp.-z-Kancelarii-Prezydenta-RP-17.09.2021-r..pdf