APELACJA KRAKOWSKA: Podzielone środki na sądy

W dniu 22 lutego podpisaliśmy uzgodnienie dotyczące podziału środków na podwyżki w apelacji krakowskiej.

Ministerstwo Sprawiedliwości dokonało zwiększenia środków na wynagrodzenia w kwocie 80,57 zł na każdy etat miesięcznie. W apelacji krakowskiej zwiększono środki na wynagrodzenia o kwotę 3.824.000 zł.

Ustalony sposób podziału środków na podwyżki przedstawia poniższa tabela:

W czasie spotkania związków zawodowych z Dyrektorem SA Kraków ustalono, że w miarę możliwości podwyżkami należy objąć jak najszerszą grupę pracowników, z wyłączeniem stanowisk, na których brak jest uzasadnienia przyznania podwyżki, z uwagi na wysokość wynagrodzenia oraz mając na uwadze dążenie do likwidacji dysproporcji płacowych w porównaniu z innymi stanowiskami.

Przypominamy o obowiązku wynikający z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 t.j. z dnia 2015.11.16) uzgadniania w każdym z sądów zasad podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń. W sądach, w których nie ma związków zawodowych uzgadnia się zasady podziału środków na podwyżki z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w sposób przyjęty w zakładzie pracy.