Apel do sędziów, asesorów i referendarzy

Katowice, dnia 26 marca 2020r.

 

Szanowni Państwo

Sędziowie, Asesorzy i Referendarze Sądowi

Stowarzyszenia Sędziowskie

Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych

 

APEL OTWARTY

W tym bardzo trudnym dla wszystkich okresie epidemii, w związku z bardzo licznie zgłaszanymi przez pracowników sekretariatów sądowych sytuacjami, zdecydowaliśmy się wystosować do Wszystkich Państwa apel. Prosimy, by zwłaszcza Stowarzyszenia Sędziowskie i Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych z podobnym apelem wystąpiły do swoich Członków.

W naszym głębokim przekonaniu, gdy najważniejsze teraz staje się opanowanie sytuacji epidemicznej oraz ochrona zdrowia, a jak pokazują niektóre sytuacje z kraju, także i życia nas wszystkich uważamy, że nie jest to czas, by sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi nadrabiali zaległości w sprawach, które znajdują się w ich decernatach.

Wszyscy wiemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sądy pracują w bardzo ograniczonym zakresie. Władze sądów działając na podstawie §10 ustawy z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.491) podejmują decyzje ograniczające funkcjonowanie sądów wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W wielu sądach wprowadza się różne rozwiązania, które mają minimalizować ryzyko ekspozycji na wirusa powodującego epidemię – nie tylko w sądach, ale także w drodze do pracy. Wdrażana jest praca zdalna i system pracy rotacyjnej. Część pracowników korzysta z prawa do zasiłku opiekuńczego, zwolnień lekarskich, zaległych urlopów.

W efekcie w sekretariatach sądowych pracują pojedyncze osoby, które są konieczne do tego, by zgodnie z przepisami zapewnić wsparcie dla kadry orzeczniczej w zakresie niezbędnym do rozpoznawania spraw bardzo pilnych, które zresztą są wymieniane we właściwych przepisach.

W tych bardzo trudnych warunkach do naszej organizacji związkowej napływają bardzo liczne sygnały o tym, że sędziowie, asesorzy, referendarze sądowi, w zdecydowanej większości docierający bezpiecznie do siedzib sądów własnymi samochodami, przekazują do sekretariatów sądowych, bez uwzględnienia ich mocy przerobowych, zarządzenia do wykonania w sprawach, które nie są pilne. Docierające tak licznie sygnały nas zaniepokoiły, gdyż wskazują na to, że zbyt wielu sędziów, asesorów i referendarzy sądowych ten trudny czas wykorzystuje do nadrabiania zaległości w przydzielonych im sprawach.

Współpracując z pracownikami sekretariatów sądowych dobrze Państwo zdajecie sobie sprawę, że są to osoby o bardzo dużej odpowiedzialności za powierzone im zadania. Zasypywanie pojedynczych dyżurnych osób zarządzeniami wydawanymi w regularnych sprawach, bez względu na ich zaangażowanie, jest skazane na niewykonanie w terminie tych zarządzeń. Z praktycznego punktu widzenia powoduje straty czasowe związane z selekcjonowaniem zarządzeń pilnych, a w dłuższej perspektywie czasowej przeciążenie pracą, spadek odporności i ryzyko związane z zagrożeniem epidemicznym.

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest wynoszenie akt spraw poza siedzibę sądu przez orzeczników, dlatego apelujemy, aby Państwo zezwalali na zabieranie do domu jedynie akt spraw wymagających podjęcia niezwłocznie decyzji oraz akt z katalogu spraw pilnych. Pozwoli to również ograniczyć do minimum korespondencję wychodzącą z sądów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 17.03.2020r. (DNA-II.510.20.2020). Natomiast w przypadku korespondencji przychodzącej, winna być ona poddana kwarantannie przynajmniej 24-godzinnej.

Z opisywanych przypadków jawi się obraz braku współpracy i zrozumienia. Osoby orzekające przyjeżdżają samochodami do sądów, wymieniając ogromne ilości akt, nad którymi pracują we własnych domach. Oczekują od pracowników przenoszenia tych wszystkich akt z samochodów do sekretariatów sądowych. Opisywane są nam sytuacje, w których sędziowie w trosce o siebie, zakazują pracownikom wstępu do własnych gabinetów, jednocześnie nie informując, kiedy pracownicy mogą akta z tych gabinetów odbierać i kiedy do nich dostarczać akta z wykonanymi zarządzeniami.

Szanowni Państwo, apelujemy o wyrozumiałość w tym trudnym okresie. Apelujemy o traktowanie pracowników sekretariatów z należnym im szacunkiem. Teraz najważniejsze dla nas wszystkich – o Państwa i nas – jest jak najbardziej ograniczyć ryzyko. Gdy poradzimy sobie z obecną sytuacją, przyjdzie czas na wspólne poradzenie sobie ze skutkami. Wtedy wszyscy chcielibyśmy nadal współpracować, zachowując jednocześnie w pamięci, że w trudnym czasie traktowaliśmy się z należnym człowiekowi szacunkiem i wyrozumiałością.

Dziękujemy wszystkim Pracodawcom, Sędziom, Asesorom Sądowym i Referendarzom Sadowym, którzy w tak trudnej i nowej sytuacji starają się chronić pracowników i współpracowników, jednocześnie zapewniając płynne wykonywanie prac pilnych dla obywateli. W tej chwili myśl o ewentualnych zaległościach czy statystyce powinna zejść na dalszy plan. Tu i teraz liczy się przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich i całego społeczeństwa.

 

Komisja MOZ NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury