Agencje pracy tymczasowej w sądach – wezwanie do usunięcia naruszenia

Organizacja związkowa informuje, że w dniu 12.05.2015 skierowała wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do prezesów i dyrektorów sądów objętych działaniem związku i zawierających umowy z agencjami pracy tymczasowej.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 lipca 2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z dnia 22 września 2003 r.):
1. Pracodawca użytkownik jest obowiązany informować organizację związkową reprezentatywną w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy tymczasowej pracownikowi agencji pracy tymczasowej. Jednakże pracodawca użytkownik, który zamierza powierzyć pracownikowi agencji
pracy tymczasowej wykonywanie pracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany podjąć działania zmierzające do uzgodnienia tego zamierzenia z
reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.
2. Pracodawca użytkownik jest obowiązany przekazać organizacjom związkowym, o których mowa w ust. 1, informacje określone w art. 9 ust. 1. Pracodawca
użytkownik i reprezentatywne organizacje związkowe mogą ustalić szerszy zakres informacji, które mają być przekazane tym organizacjom związkowym.

Organizacja związkowa wezwała do przestrzegania powyższych przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Ponieważ z organizacją związkową nigdy nie został uzgodniony zamiar powierzenia pracownikom agencji pracy tymczasowej wykonywania pracy przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy, a mimo to zostały zawarte i w dalszym ciągu są zawierane przez sądy umowy w tym zakresie – związek wezwał także do anulowania i
unieważnienia umów podpisanych z agencjami pracy tymczasowej, jako obarczonych istotną wadą prawną.

Zwrócono jednocześnie uwagę, że nieprzestrzeganie przepisów  art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z
dnia 22 września 2003 r.) stanowi utrudnianie działalności związkowej. Znamiona przestępstwa z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych wyczerpuje
utrudnianie wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy, np. nieprzedstawienie reprezentatywnej organizacji związkowej wymaganych projektów i materiałów, niereagowanie na wnioski reprezentatywnej organizacji związkowej o wydanie lub zmianę aktu prawnego, nieuzgadnianie z zakładową organizacją związkową spraw, które uzgodnienia wymagają, nieudzielanie wymaganych informacji. Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków sprawia, że działalność związkowa jest utrudniona, a zatem utrudnianie jej wykonywania wyczerpuje znamiona przestępstwa.