CO ZE ZMIANĄ USTAWY O OZSS?

Katowice, dnia 2 lutego 2021 r. 

Szanowna Pani 
Anna Dalkowska
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości 

 Szanowna Pani Minister,  

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” Pracowników Sądownictwa  i Prokuratury zwraca się z prośbą o podanie informacji, czy w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace dotyczące planowanych zmian w Ustawie o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Od kilku lat organizacja związkowa sygnalizuje w Ministerstwie Sprawiedliwości potrzebę zmiany obowiązujących przepisów w zakresie tej grupy zawodowej, dlatego też, jeżeli planowane są lub już trwają prace w przedmiotowym zakresie, strona społeczna wnosi o udzielenie następujących informacji: 

  • czy rozpoczęły się prace nad wyżej wymienioną ustawą, jaki jest ich zakres i na jakim są etapie, 
  • kto będzie uczestniczył lub uczestniczy w pracach nad wyżej wymienioną ustawą oraz czy planowane jest powołanie w tym celu zespołu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
  • czy planowany jest udział w przedmiotowych pracach przedstawicieli strony społecznej. 

W tym miejscu organizacja związkowa wnosi o włączenie przedstawicieli związków zawodowych w prace nad zmianami do Ustawy o OZSS na jak najwcześniejszym etapie tych prac.  

                        Z poważaniem, 

Przewodnicząca KMOZ 
NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

odpowiedz-MS-ws.-prac-nad-ustawa-o-OZSS.pdf