Organizacja pracy w prokuraturze [KOMUNIKAT]

KOMUNIKAT
Komisji Międzyzakładowej MOZ NSZZ “Solidarność”
Pracowników Sądownictwa i Prokuratury
z dnia 12 maja 2020 r.
ws. organizacji pracy w prokuraturze

Nawiązując do pisma Prokuratora Krajowego z dnia 11 maja 2020 r. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, po przeanalizowaniu skutków wprowadzenia takich regulacji, negatywnie ocenia zawarte w ww. piśmie polecenie bezwzględnego wprowadzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych prokuratury w kraju dwuzmianowego trybu pracy, tj. I zmiana od 7.00 do 13.30, II zmiana od 14.00 do 20.30. 

Organizacja związkowa, rozumiejąc trudną sytuację związaną z obowiązywaniem stanu epidemii, zauważa wiele niedoskonałości takiego systemu. Przede wszystkim nie we wszystkich jednostkach przyjęcie takiego rozwiązania jest konieczne, ponieważ w wielu prokuraturach możliwe jest funkcjonowanie kadry pracowniczej w ramach podstawowego czasu pracy przy zachowaniu odpowiednich środków ochrony – poprzez dystansowanie pracowników i zorganizowanie stanowisk pracy w odrębnych pomieszczeniach. W ocenie organizacji związkowej, jeżeli możliwości lokalowe konkretnego zakładu pracy na to pozwalają, wprowadzanie zmian w systemie czasu pracy może nawet nie być wskazane. Każda zmiana w organizacji pracy i systemie czasu pracy powoduje chaos, dezorganizację życia prywatnego pracowników, problemy z dojazdami (szczególnie w przypadku mniejszych miejscowości). To wszystko nie pozostaje bez wpływu na wydajność pracy poszczególnych pracowników i jednostki jako całości. 

Odnosząc się bezpośrednio do rozwiązania przedstawionego przez Prokuratora Krajowego organizacja związkowa zauważa, że brakuje tutaj określenia wyraźnych ram czasowych obowiązywania ewentualnych zmian w systemie czasu pracy, co powoduje niepotrzebne wątpliwości i budzi niepokój pracowników. 

Dodatkowo planowany termin wprowadzenia nowego systemu czasu pracy uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie uzgodnień ze stroną związkową w zakresie zmian w regulaminach pracy i okres przewidziany na prawidłowe zapoznanie się pracowników ze zmianami i rozpoczęcie ich obowiązywania.  

Ponadto, zdaniem organizacji związkowej, przyjęcie przerwy 30-minutowej na dezynfekcję pomieszczeń sekretariatów pomiędzy zmianami będzie w praktyce nieskuteczne, zakładając, że dezynfekcję będzie można rozpocząć dopiero po opuszczeniu ostatniego pracownika z I zmiany. 

W naszym przekonaniu tak zorganizowana praca zmianowa nie podnosi w istotny sposób bezpieczeństwa pracowników, a w połączeniu z faktem, że czas pracy prokuratora jest określony wymiarem jego zadań,  może prowadzić do niepotrzebnych, konfliktowych sytuacji.  

Mając na uwadze powyższe rekomendujemy powrót do normalnych godzin pracy z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa dla pracowników tj. Przede wszystkim dystansowanie pracowników, a także zaopatrzenie w odpowiednie środki dezynfekujące, maski, przyłbice itp. 

Proponujemy również, tak jak zostało przyjęte w innych urzędach państwowych, które powróciły do normalnych godzin urzędowania zgodnych z regulaminem pracy (np. ZUS, Urzędy Marszałkowskie), dalsze ograniczenia przyjmowania interesantów z wyjątkiem osób wezwanych do prokuratury, które po odpowiednim sprawdzeniu przy wejściu do budynku (badanie temperatury, stosowanie środków dezynfekujących ew. ankieta dot. możliwego kontaktu z wirusem Covid-19), będą bezpośrednio skierowane do osoby, od której otrzymały wezwanie. 

Jednocześnie, z całą stanowczością podnosimy, że niedopuszczalne jest jakiekolwiek łamanie przepisów, co do procedury i terminów prowadzenia rokowań związanych z uzgadnianiem regulaminów pracy oraz pomijanie konsultacji ze stroną związkową w tak ważnych kwestiach. 

Podsumowując, organizacja związkowa biorąc powyższe pod uwagę, postuluje bardziej elastyczne sformułowanie poleceń podległym jednostkom – w sposób bezwzględnie obligujący do zapewnienia środków bezpieczeństwa, w tym dystansowania pracowników, jednocześnie z poszanowaniem autonomii poszczególnych zakładów pracy, w których w ramach prowadzonych rokowań uwzględnione zostaną lokalne uwarunkowania.

Zachęcamy do zapoznania się również ze stanowiskiem ws. trybu wprowadzania zmian w organizacji pracy, systemach i rozkładach czasu pracy:
Stanowisko ws. trybu zmian organizacji pracy.pdf