26.01.2019: Podsumowanie spotkania zespołu ds. projektu nowej ustawy

Podsumowanie spotkania zespołu ds. opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

W dniu 26 stycznia 2019 r. na posiedzeniu Zespołu zostały omówione poniższe zagadnienia:

  • system wynagradzania pracowników,
  • siatka stanowisk,
  • dyżury (aresztowe, rodzinne)
  • projekt ustawy.

Jak wcześniej informowaliśmy na poprzednim posiedzeniu Zespołu odbyła się burzliwa dyskusja nt. dodatku specjalnego/dodatku zadaniowego. Jak podkreślaliśmy, jako związek zawodowy nie jesteśmy przekonani do tego rozwiązania. Obawiamy się bowiem, iż nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie opisać w przyszłej ustawie tej instytucji, aby wyeliminować występowanie nadużyć w postaci przyznawania dodatku bez uzasadnionych potrzeb. Na piątkowym posiedzeniu, w naszym przekonaniu, doszło do konsensusu, iż dodatkowe zadania winny być wynagradzane z funduszu nagród. Nagroda natomiast będzie zdefiniowana na gruncie przyszłej ustawy w sposób odmienny, bardziej szczegółowy niż w Kodeksie pracy. Zadania stałe, wynikające z przepisów szczególnych będą natomiast funkcją, pełnioną za odpowiednim dodatkiem funkcyjnym (np. zadania obronne w Sądach Rejonowych czy Kierownik Stażu). Ze strony ministerialnej dostrzegliśmy także pewną otwartość co do mnożnikowego systemu wynagradzania. Taka forma wynagrodzenia rzutowałaby m. in. na sposób dokonywania ocen pracowniczych, dlatego też wnieśliśmy o zaznaczenie tej kwestii w końcowym dokumencie. Nadal stoimy na stanowisku, iż ocena polegająca na tzw. feedback’u bez biurokratycznych opinii sprawdza się w przypadku systematycznego dostosowywania wysokości wynagrodzenia do zmieniających się warunków społecznych. Zatem, jeśli mnożnikowy system wynagrodzenia nie zostanie przyjęty, należy posłużyć się rozwiązaniami bardziej formalnymi, mającymi wpływ na wysokość wynagrodzenia.

Tym razem Zespół zgodnie przychylił się do podziału stanowisk w sądach i prokuraturze na trzy grupy. Grupy te nazwane zostały roboczo jako „pion specjalistów administracyjnych”, „pion urzędników sądowych” oraz „pion wsparcia funkcjonalnego”. W ramach tych grup Zespół zajął się porządkowaniem i usytuowaniem konkretnych stanowisk w odniesieniu do wielkości jednostki, struktury organizacyjnej oraz czynności faktycznie wykonywanych. Prace nad utworzeniem siatki stanowisk trwają nieprzerwanie i niezależnie od posiedzeń Zespołu.

Zespół prawie jednogłośnie stwierdził, iż czas pełnienia dyżuru, w tym gotowość do jego pełnienia, winien być wynagradzany. Wysokość owego wynagrodzenia będzie jednak możliwa do analizy po utworzeniu siatki stanowisk i analizy wysokości wynagrodzenia na konkretnym stanowisku.

Podczas dalszej dyskusji na temat stanowisk w sądach i prokuraturze, do prac Zespołu dołączył Wiceminister Michał Wójcik, który po zaobserwowaniu ożywionej dyskusji zabrał głos. Pan Minister podziękował Zespołowi za zaangażowanie, zapewnił, iż dołoży wszelkich starań, aby ustawa jak najszybciej mogła powstać oraz poprosił o jak najszybsze przedstawienie wyników prac Zespołu. Zespół wspólnie uzgodnił, iż będzie pracował dwutorowo. Z jednej strony opracuje końcowy projekt założeń tak, aby projekt ustawy mógł być na ich bazie już tworzony, z drugiej natomiast Zespół będzie się spotykał nadal ustalając kwestie szczególne mieszczące się w materii aktów podustawowych, jednak niezbędne do zredagowania odpowiedniej delegacji ustawowej w projekcie ustawy.

Kolejne spotkanie wyznaczono na dzień 11 lutego 2019 r.