25 KWIETNIA – SPOTKANIE Z GŁÓWNYM INSPEKTOREM PRACY

O godz. 13:00 rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa z Głównym Inspektorem Pracy – panem Wiesławem Łyszczkiem. Tematem spotkania są problemy łamania praw pracowniczych w sądach powszechnych. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 lipca 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji swoich zadań ma obowiązek współdziałać ze związkami zawodowymi. NSZZ „Solidarność” ma także zawarte porozumienie z Państwową Inspekcją Pracy w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony pracy.

Pomimo, że sądy powszechne w swojej kognicji mają rozstrzyganie spraw z zakresu prawa pracy często same nie są przykładem jego przestrzegania.

Nasza organizacja związkowa we współpracy z GIP informuje o obszarach, na które szczególnie trzeba zwrócić uwagę w planach przyszłych kontroli. Dotychczasowa współpraca z PIP przyniosła w przeszłości m.in. potwierdzenie istnienia dysproporcji płacowych w sądach między osobami wykonującymi taką samą pracę.